’ ’

BT - - DEBAT -

DR har va­e­ret for for­va­ent med, at de gang med et op­gør med den har få­et man­ge pen­ge rul­let ind på en for for­va­ent nor­di­ske mo­del, hvor vi via li­cens, mad­vogn hvert år. Der­for har DR ik­ke som al­le be­ta­ler, sør­ger for et godt og

med, at de har haft de sam­me øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, kva­li­ta­tivt me­di­e­til­bud til al­le. Det er som de pri­va­te me­di­e­virk­som­he­der få­et man­ge pen­ge en del af vo­res vel­fa­erds­mo­del, at vi har haft, som DR jo er i kon­kur­ren­ce er fa­el­les om at fi­nan­si­e­re sund­hed,

rul­let ind på en med. Der skal ska­e­res ned på ud­dan­nel­se og in­fra­struk­tur – og at vi det, man kan få an­dre ste­der. DR3 er mad­vogn hvert år er sam­men om at fi­nan­si­e­re et godt na­er­mest en halv film­ka­nal. Men film me­di­e­ind­hold. Men det kra­e­ver et kan man se al­le ste­der, og det er ik­ke DRs op­ga­ve at me­di­e­ind­hold til en­hver smag og selv­føl­ge­lig og­så, at la­ve en film­ka­nal. Men DR skal sta­dig le­ve­re den ty­pe man kan se godt pro­du­ce­ret uden­land­sk tv. Det vil­le af dan­ske pro­gram­mer, de f.eks. gør til DR3, men det va­e­re en fat­tig ver­den, hvis man ik­ke kun­ne det. skal ba­re flyt­tes til DR1, DR2 el­ler net­tet.

DR HAR VA­E­RET

me­re dansk ind­hold, og DR skal bli­ve me­re mang­fol­digt og kom­me rundt i lan­det nyheds­ma­es­sigt. De skal sta­dig la­ve li­ge så go­de pro­gram­mer, men der skal ik­ke va­e­re seks flowtv-sta­tio­ner, der na­e­sten sen­der i døgn­drift. Man bør flyt­te pro­gram­mer­ne over på DR1 el­ler DR2 og slå de to bør­ne­ka­na­ler Ra­masjang og Ul­tra sam­men, så der kun er tre ka­na­ler. Men vo­res for­slag er til de­bat, det er ik­ke den en­de­li­ge fa­cit­lis­te.

DER SKAL PRODUCERES DF ER I

de uden­land­ske tv­sta­tio­ner vil få en stør­re del af mar­ke­det i Dan­mark. Dan­sker­ne vil­le kom­me til at be­ta­le me­re for at se det sam­me ind­hold, man el­lers får bil­ligt gen­nem li­cen­sen. Li­cen­sen har ik­ke va­e­ret sat op i 15 år, man har kun pristals­re­gu­le­ret. Over 15 år er li­cens ste­get med 29 pct., mens ud­gif­ter­ne til pri­va­te tv-ud­by­de­re er ste­get 279 pct. Det er de pri­va­te me­di­er – ik­ke DR – der har sko­v­let pen­ge op af lom­mer­ne på dan­sker­ne. DF vil sva­ek­ke DR, men har valgt den for­ker­te fjen­de.

KONSEKVENSEN BLI­VER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.