Ja, der skal ska­e­res på uden­land­sk ind­hold Nej, et sva­ek­ket DR er dyrt for dan­sker­ne

BT - - DEBAT -

MOR­TEN MA­RI­NUS

for me­get, og der er for me­get over­flø­digt ind­hold i for­hold til, at det er en pu­blic ser­vi­ce-sta­tion. Og dan­sker­ne be­ta­ler for me­get i li­cens. Der skal va­e­re fa­er­re ra­dio- og flow-tv­ka­na­ler, og DR skal til at pro­du­ce­re bil­li­ge­re. DR lig­ger langt hø­je­re i si­ne pro­duk­tions­pri­ser end an­dre me­di­e­virk­som­he­der i Dan­mark og ud­lan­det. DR kan godt le­ve­re pu­blic ser­vi­ce til en bil­li­ge­re p eng e.

DAN­MARKS RA­DIO FYL­DER

MO­GENS JEN­SEN

DRs bud­get vil­le be­ty­de mar­kant dår­li­ge­re mu­lig­he­der for at op­le­ve danskpro­du­ce­ret ra­dio og tv. Hvis DR blev skå­ret med 25 pct., som DF fo­re­slår, vil det be­ty­de, at dan­sker­ne får det, der sva­rer til 5.000 ti­mers min­dre danskpro­du­ce­ret tv om året. Det er ik­ke i dan­sker­nes in­ter­es­se. DF går de uden­land­ske me­di­ers ae­rin­de, der i den grad prø­ver at kon­kur­re­re med dan­ske me­di­er om ind­hol­det i dis­se ti­der.

AT SKA­E­RE I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.