Folk, der kø­ber bla­ek i tøn­der

DF

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det er en gam­mel sand­hed, at man ik­ke skal ska­en­des med folk, der kø­ber bla­ek i tøn­der - alt­så pres­sen. Men når hver en fe­mogty­veø­re skal ven­des, så skal de 3,7 mia. kr. år­ligt til DR na­tur­lig­vis og­så. Hvad er for­sla­get? DF fo­re­slår, at DRs bud­get skal be­ska­e­res med 25 pct. over fem år. De ef­ter­ly­ser i en kro­nik i Ber­ling­s­ke fre­dag »en me­re øko­no­misk an­svar­lig ud­ga­ve af DR« og frem­ha­e­ver, at DRs ge­ne­ral­di­rek­tør i 2014 fik 3,7 mio. kr. i løn, og at stats­mi­ni­ste­ren til sam­men­lig­ning får knap 1,5 mio. kr. om året. Der bli­ver alt­så ap­pel­le­ret til ondt i bag­de­len-fak­to­ren. Det er nem­lig nemt at pi­ske en stem­ning op om, at folk, der får me­get i løn, skal ha­ve min­dre. Men det er nu med che­fer som med ind­hold - man får det, man be­ta­ler for. Men hvad hand­ler det egent­lig om? Det er en kul­tur­kamp. Og nok kan man frem­fø­re, at det na­tio­na­li­sti­ske DF bur­de knu­sel­ske al den dan­ske kul­tur, som ik­ke mindst DR Dra­ma le­ve­rer, el­ler spør­ge, om ik­ke DF hel­le­re vil ha­ve, at dan­ske børn ser ’Bam­se og kyl­ling’ end det po­li­tisk kor­rek­te mul­tiet­ni­ske ame­ri­kan­ske ’Se­sa­me Stre­et’. Men den­ne kul­tur­kamp sig­ter i ste­det på provins mod Kø­ben­havn, fol­ket mod eli­ten. Og hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl, så er DRs be­sty­rel­se og di­rek­tion i al­ler­hø­je­ste grad en del af eli­ten.

Frit over­sat si­ger han, at hvis man ska­e­rer i DRs be­vil­ling, får vi Do­nald Trump som stats­mi­ni­ster

Hvad er re­ak­tio­ner­ne? Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der si­ger, at han selv kun­ne ha­ve fo­re­slå­et me­get af det. De øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er er klar til be­spa­rel­ser – el­ler bud­get­for­bed­rin­ger, som man vil­le kal­de dem i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et – men vil respek­te­re ’armsla­eng­de­prin­cip­pet’. Det be­ty­der, at man si­ger til DR, hvor me­get de skal spa­re, men ik­ke blan­der sig i hvor­dan – som nog­le me­ner, DF gør. Ven­stre­fløj­en er mar­kant imod DF-for­sla­get. Hvad er ker­nen i dis­kus­sio­nen? Den bur­de va­e­re en dis­kus­sion om, hvad pu­blic ser­vi­ce er og skal va­e­re, og så der­ef­ter en dis­kus­sion om be­vil­lin­ger­ne. Men i den ak­tu­el­le de­bat bli­ver det – lidt skar­pt truk­ket op - for­ta­le­re for pu­blic ser­vi­ce over­for mod­stan­de­re af do­mi­ne­ren­de spil­le­re – alt­så en slags mo­nopo­ler. Det ska­ber en falsk dis­kus­sion, for­di det er to for­skel­li­ge ting, som blan­des sam­men. Og i vir­ke­lig­he­den er det sva­ert at fin­de dan­ske po­li­ti­ke­re, der ik­ke er var­me for­ta­le­re for pu­blic ser­vi­ce. De er ba­re ue­ni­ge om, hvem der kan le­ve­re den, hvor­dan, hvor me­get og til hvil­ken pris. Sa­gens dum­me­ste ar­gu­ment? Kom­mer DRs egen be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Chri­sti­an­sen, som si­ger til Ber­ling­s­ke, at »Fjer­ner man den uaf­ha­en­gi­ge pu­blic ser­vi­ce, kan man ri­si­ke­re det, der sker i USA, hvor man split­ter be­folk­nin­gen ad.« Så­dan ta­ler en mand, der me­ner, at DR ejer »ob­jek­tiv sand­hed«. Frit over­sat si­ger han, at hvis man ska­e­rer i DRs be­vil­ling, får vi Do­nald Trump som stats­mi­ni­ster. For det før­ste fo­re­slår DF ik­ke at fjer­ne pu­blic ser­vi­ce som så­dan. Og for det an­det er det pi­n­ag­tigt slidt at true med ’ame­ri­kan­ske til­stan­de’. Trist ar­gu­men­ta­tion, når der er så man­ge go­de ar­gu­men­ter for at pri­o­ri­te­re pu­blic ser­vi­ce, bl.a. at for­ud­sa­et­nin­gen for et vel­fun­ge­ren­de de­mo­kra­ti er et op­lyst folk. Sa­gens bed­ste ar­gu­ment? At the bu­si­ness of bu­si­ness is bu­si­ness. Pri­va­te me­di­e­pro­du­cen­ter skal først og frem­mest dri­ve en sund for­ret­ning, DR skal først og frem­mest le­ve­re pu­blic ser­vi­ce. Det gør selv­føl­ge­lig en for­skel. Ud­kon­kur­re­rer DR an­dre me­di­er? Må­ske nog­le små pro­du­cen­ter, som egent­lig sag­tens kun­ne le­ve­re ind­hold til DR. Po­li­ti­ker­ne be­hø­ver ba­re dik­te­re, at DR skal kø­be me­re ind­hold ek­ster­nt. Men den stør­ste kon­ku­rent til pri­va­te dan­ske me­di­er er de glo­ba­le ma­sto­don­ter som Net­flix, Youtu­be og Fa­ce­book. Hvad kom­mer der til at ske? Blå blok har fun­det en sag, de er eni­ge om, og hvor de stil­ler sig på fol­kets si­de mod eli­ten. Men det bli­ver me­get sva­ert for dem at fin­de et bredt fler­tal for mas­si­ve be­spa­rel­ser i DR, så en­ten skal de ind­gå et smalt for­lig på et om­rå­de, der el­lers al­tid har sam­let bre­de for­lig. El­lers skal de pak­ke sig. Sik­kert er det, at de nu er kom­met op at top­pes med dem, der kø­ber bla­ek i tøn­der. De har dog og­så al­li­e­ret sig med hund­redt­u­sind­vis af dan­ske­re, der sy­nes, at li­cen­sen er for høj. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.