Kul­tur Kre­a­ti­ve som al­drig

BT - - KULTUR -

en op­tur og ik­ke en ned­t­ur. Vi skul­le ik­ke lig­ne et par syn­ken­de sku­der, der skul­le hol­de hin­an­den op­pe. Bå­de Po­ul og jeg har haft ri­me­lig me­get vind i sej­le­ne de se­ne­ste år. Så tids­punk­tet vir­ke­de per­fekt,« si­ger Falch. Ka­em­pe op­bak­ning Un­der da­gens kon­cert ma­er­ke­de Krebs og Falch ka­em­pe op­bak­ning. Så­dan er det med Bø­ge­s­ce­ner­ne. Uan­set om det er Nik & Jay, som med ’For la­ek­ker’, Lar­sen med ’De smuk­ke un­ge men­ne­sker’, Falch og Krebs med ’Mød mig i mør­ket’ – el­ler Gnags med ’Ka­e­re­ster’, mens dis­se linjer skri­ves – får pu­bli­kum til at skrå­le med på. Falch og Krebs op­tra­e­der med san­ge fra ’To­mands­hånd’ og san­ge fra de­res so­lo­kar­ri­e­rer.

»Man skal fin­de sit spa­en­dings­ni­veau, som man ta­ler om i spor­tens ver­den. Det nyt­ter ik­ke no­get at gå ind og va­e­re to­talt op­gej­let. Slet ik­ke, når man åb­ner kl. 12, hvor da­gen be­gyn­der. Det er na­er­mest mor­gensang. Jeg hu­sker Ma­lurt i gam­le da­ge, hvor eks­plo­sivt det nog­le gan­ge kun­ne bli­ve, når vi stod her. Det er ik­ke det, vi skal. Man skal ik­ke mø­ge for me­get. Det sy­nes jeg lyk­ke­des i dag,« si­ger Falch, der op­le­ver sin an­den, tred­je, el­ler hvad det nu er, ung­dom. In­spira­tio­nen har ik­ke va­e­ret stør­re i 30 år. Har al­de­ren, hvor det blom­strer »Jeg skri­ver san­ge, som jeg ik­ke har gjort si­den den tid­li­ge Ma­lurt-tid. Jeg har al­de­ren nu, hvor det blom­strer. Jeg har al­drig følt mig me­re kre­a­tiv, tror jeg. Når jeg hu­sker til-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.