Par­ti­kel­fil­ter på WV-ben­zin­bi­ler

BT - - BILER -

det­te er ik­ke of­fent­lig­gjort, men sik­kert er det, at bra­end­stof­tan­ken ik­ke eks­plo­de­re­de.

Ud­vik­lin­gen sker på for­an­led­ning af EU-Kom­mis­sio­nen, der vil gi­ve eu­ro­pa­ei­ske myn­dig­he­der mu­lig­hed for at stand­se vild­far­ne bi­ler.

Som al­le pro­jek­ter i EU har pro­jek­tet et navn – nem­lig Sa­vel­ec, som er en for­kor­tel­se for ’sa­fe con­trol of non coo­pe­ra­ti­ve ve­hi­c­les through electro­mag­ne­tic me­ans’.

For­vent ik­ke, at po­li­ti­et får den­ne mu­lig­hed li­ge med det før­ste, men in­den for en år­ra­ek­ke vil det bli­ve et al­ter­na­tiv til den go­de gam­le søm­måt­te.

Sal­get af el­bi­ler til pri­va­te er stort set gå­et i stå ef­ter af­gifts­re­for­men. Det er må­ske hel­ler ik­ke så un­der­ligt, når man ser en un­der­sø­gel­se blandt 55 af lan­dets el­bil­for­hand­le­re. Fak­tisk er det kun Tesla og BMW, der op­når til­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter, mens Mer­ce­des-Benz, Ci­troën og Peu­geot dum­per.

Ge­ne­relt vi­ser un­der­sø­gel­sen fra zero2.co, at der er ka­em­pe for­skel på vi­den om el­bi­ler hos lan­dets for­hand­le­re.

Die­sel­bi­ler har i åre­vis haft et fil­ter på ud­stød­nin­gen, der op­fan­ger sund­heds­ska­de­li­ge sod­par­tik­ler fra mo­to­ren. Det­te har ind­til vi­de­re ik­ke va­e­ret nød­ven­digt på bi­ler med ben­zin­mo­tor, men de ny­e­ste ben­zin­mo­to­rer med di­rek­te ind­sprøjt­ning ud­sen­der pa­ra­doksalt nok fle­re par­tik­ler, end ae­l­dre ben­zin­mo­to­rer gør. Der­for vil Volkswa­gen fra 2017 mon­te­re par­ti­kel­fil­ter på al­le bi­ler med for­bra­en­dings­mo­tor. Fil­te­ret vil op­fan­ge op til 90 pct. af de par­tik­ler, mo­to­ren ud­sen­der.

Den før­ste Bu­gat­ti Chiron er net­op ble­vet solgt. At det er en prins fra Sau­di-Ara­bi­en, der er kø­ber, er na­ep­pe en over­ra­skel­se for ret man­ge. Chiron er ud­sty­ret med en 8,0L W16-mo­tor, der yder umen­ne­ske­li­ge 1.480 he­ste­kra­ef­ter. Det gi­ver en top­fart, der er elek­tro­nisk be­gra­en­set til 420 km/t., og så kla­rer den der­u­d­over 0-100 km/t. på un­der 2,5 se­kun­der. Pri­sen lig­ger et sted mel­lem 15 og 20 mio. kro­ner (uden af­gift).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.