Vol­vo vil le­ge med de tun­ge dren­ge

BT - - BILER -

PRE­MI­E­RE Vol­vo står sta­er­ke­re end no­gen­sin­de før. De før­ste an­mel­del­ser af V90 og se­da­nud­ga­ven S90 be­ret­ter om vel­kø­ren­de luksus­bi­ler, som sag­tens kan kon­kur­re­re med de bed­ste bi­ler fra Mer­ce­des E-klas­se, BMW 5-se­rie og Au­di A6.

Så­dan var det ik­ke i gam­le da­ge. Nok har Vol­vo al­tid va­e­ret kendt for at le­ve­re sta­bi­le og sik­re bi­ler, men nu er bil­ma­er­ket trå­dt ind i en helt ny ka­te­go­ri af luksus­bi­ler, som tra­di­tio­nelt er sva­e­re at kon­kur­re­re mod. Li­ge ved og na­e­sten I 2015 var Vol­vos XC90 vir­ke­lig ta­et på at bli­ve årets bil. Det gjaldt bå­de for af­stem­nin­ger­ne i Dan­mark og Eu­ro­pa, og isa­er i Dan­mark var det uhørt i af­stem­nin­gen, hvor det tra­di­tio­nelt er bi­len, som gi­ver mest bil for pen­ge­ne, der vin­der. Det er sva­ert at ar­gu­men­te­re for i en Vol­vo, som ko­ster over 1 mio. kr. i den bil­lig­ste ud­ga­ve. Al­li­ge­vel nå­e­de bi­len fi­na­le­fel­tet på fem bi­ler, for jour­na­li­ster­ne var ble­vet fo­rel­ske­de i Vol­vos sja­el og kø­re­e­gen­ska­ber. For fle­re af med­lem­mer­ne i den dan­ske jury var XC90 num­mer ét. »Fel­tet er me­get ta­et i år og al­li­ge­vel ret for­skel­ligt, når det kom­mer til pri­ser. Dog me­ner jeg, at Vol­vo bør få ros og ik­ke mindst po­int for at ha­e­ve bar­ren i sin klas­se og le­ve­re et pro­dukt, som ik­ke ba­re hen­ven­der sig til chauf­før­en, men til al­le, der be­fin­der sig i bi­len,« sag­de Bil­ma­ga­si­nets jour­na­list An­ders Ri­ch­ter om, hvor­for XC90 var årets bil iføl­ge ham. Ki­ne­ser­ne på spil Det var el­lers ta­et på, at Vol­vo led en stil­le død li­ge­som Saab, som nu har lig­get stil­le i fem år (men hvor der må­ske snart er nyt). Men så trå­d­te en grup­pe vel­ha­ven­de ki­ne­se­re til.

14. april 1927 var før­ste gang, at en se­ri­e­pro­du­ce­ret Vol­vo for­lod en fa­brik. Det ske­te på halvø­en Hi­sin­gen ved Göte­borg. Si­den fulg­te en lang ra­ek­ke le­gen­da­ri­ske mo­del­ler – PV444 og 544, Ama­zon og P1800 var blandt de mo­del­ler, som man sta­dig­va­ek kan se vel­hold­te ek­sem­pla­rer af på ga­den i ny og nae. Se­ne­re kom de kan­te­de og le­gen­da­ri­ske 240/5 og 740/5, som og­så blev sy­no­ny­me med be­teg­nel­sen her­re­gårds­bi­ler. Det gik godt.

I 1999 blev Vol­vo så solgt til Ford for 6,9 mia. dol­lar, men i 2008 var Ford tru­et af kon­kurs, og der skul­le pen­ge i kas­sen. Det kom der, da Vol­vo blev solgt til ki­ne­si­ske Ge­e­ly for 13 mia. eu­ro i 2010. Så kun­ne man fryg­te, at det var slut med Vol­vo som pio­ner på sik­ker­heds­om­rå­det. At det skan­di­na­vi­ske brand vil­le smul­dre mel­lem fin­gre­ne på li­geg­la­de ki­ne­si­ske pen­ge­ma­end. At bi­ler­ne skul­le til­pas­ses det ki­ne­si­ske mar­ked, hvor bil­lig luksus er vej­en frem for de lo­ka­le ma­er­ker. Det blev in­gen­lun­de til­fa­el­det.

»Det­te ha­e­der­kro­ne­de sven­ske pre­mi­um­ma­er­ke vil for­bli­ve tro mod si­ne ker­ne­va­er­di­er – sik­ker­hed, kva­li­tet, mil­jøhen­syn og mo­der­ne skan­di­na­visk design – sam­ti­dig med at virk­som­he­dens po­si­tion på mar­ke­der­ne i Eu­ro­pa og USA skal styr­kes li­ge­som ud­bre­del­sen i Ki­na og på an­dre mar­ke­der med va­ekst­po­ten­ti­a­le,« fastslog Li Shu­fu, der var for­mand for Ge­e­ly Hol­ding Group ved over­ta­gel­sen i 2010 og blev be­sty­rel­ses­for­mand for Vol­vo Cars.

Som sagt, så gjort. Ki­ne­ser­ne har in­ve­ste­ret 75 mia. kr. i ud­vik­lin­gen af nye bi­ler, og det har bå­ret frugt. Sid­ste år blev den sel­v­ud­vik­le­de XC90 in­tro­du­ce­ret i Dan­mark, og net­op nu er de nye Vol­vo­er S/V90 på vej på ga­den. For før­ste gang no­gen­sin­de har Vol­vo solgt over 500.000 bi­ler på et år, og for­ret­nin­gen Vol­vo gi­ver over­skud.

De nye bi­ler ble­vet ta­get rig­tig godt imod af de dan­ske bi­li­ster. Og al­le an­dre. I ef­ter­å­ret hav­de un­der­teg­ne­de for­nø­jel­sen af en dob­belt­test med Vol­vo XC90 og den helt nye Au­di Q7, der bog­sta­ve­lig talt er en af de tun­ge dren­ge i luksus SUVklas­sen. Men den kun­ne li­ge så godt ha­ve va­e­ret usyn­lig. In­gen lag­de ma­er­ke til den. Tva­er­ti­mod var det XC90, der til­trak sig op­ma­er­k­som­he­den. Det var og­så den, som kør­te bedst. Det var in­gen til­fa­el­dig­hed.

»Vo­res tan­ke har va­e­ret dels at til­fø­re no­get helt nyt til den­ne ret kon­ser­va­ti­ve klas­se og dels at ska­be en bil, der ud­strå­ler le­der­skab og selv­til­lid – el­ler med an­dre ord: en bil, der er en stats­mand va­er­dig. Ind­ven­dig får kun­der­ne en luksu­s­op­le­vel­se, den er kom­forta­bel og let at kon­trol­le­re«, si­ger Tho­mas In­gen­lath, de­sign­chef hos Vol­vo Car Group.

Linj­en er vi­der­ført i S/V90. Det før­ste man ser, er de mar­kan­te for­lyg­ter med ’Thors Ham­mer-sig­na­tu­ren’. Der­na­est de har­moni­ske linjer og bag­lyg­ter­ne i en svun­gen led-linje. Det la­e­kre design og ma­te­ri­a­ler går igen in­de i ka­bi­nen. Re­ne linjer og en fan­ta­stisk 9,3-tom­mer me­di­eska­erm, hvor der er ad­gang til det me­ste i bi­len. Der­med und­går bi­len en mas­se for­styr­ren­de knap­per, som der el­lers har va­e­ret set i tid­li­ge­re mo­del­ler.

Og­så un­der mo­tor­hjel­men har Vol­vo ta­enkt unikt: Vi vil kun la­ve fi­re­cy­lin­dre­de mo­to­rer, prok­la­me­re­de man til en skep­tisk fanska­re. Men det vir­ker. Skal man ha­ve en bil med sta­er­ke kra­ef­ter, er det med at hop­pe på T8-mo­to­ren, som og­så ba­e­rer nav­net Twin-En­gi­ne. Det er nem­lig en hy­brid-bil, hvor den fi­re­cy­lin­dre­de ben­zin­mo­tor får hja­elp af en elek­trisk mo­tor, som fak­tisk kan kla­re op til 50 km på ren el. Den yder i alt 410 hk. El­lers er der mo­to­rer­ne T5 med 251 hk, T6 med fi­re­hjul­stra­ek og 320 hk, samt di­e­sel­mo­to­rer­ne D4 og D5 med hhv 190 og 235 hk. Al­le mo­to­rer er 2,0 l. Det vi­ser, at det ik­ke kun er de­sig­net, der be­ty­der no­get for Vol­vos ud­vik­le­re. Alt er gen­ne­m­ar­bej­det, gen­nem­ta­enkt. Gen­ne­maf­prø­vet. Og så er vi til­ba­ge, hvor vi be­gynd­te med ci­ta­ter­ne fra Zla­tan.

»Du får ik­ke chan­cer. Du ta­ger dem. Gå di­ne eg­ne ve­je, med glem al­drig, hvor du kom­mer fra.«

Ci­ta­ter­ne pas­ser li­ge så godt til det sven­ske fod­bol­di­kon med Bal­kan­rød­der­ne, som det gør til Vol­vo med de ki­ne­si­ske eje­re. Vol­vo har med si­ne sats­nin­ger ta­get en ra­ek­ke chan­cer, som de ser ud til at kom­me i mål med. Og selv om bil­ma­er­ket nu er på ki­ne­si­ske ha­en­der, glem­mer man ik­ke si­ne rød­der.

Ty­de­lig­vis er det en op­skrift, som fun­ge­rer for Vol­vo, der ri­der på en bøl­ge af suc­ces. Si­den 2010, hvor Ge­e­ly-ae­ra­en ind­led­tes, er an­tal­let af an­sat­te ste­get fra 17.000 til 26.000 på ver­dens­plan. Det lang­sig­te­de mål er at sa­el­ge 800.000 bi­ler år­ligt, og der er ind­ført tre­holds­skift for at føl­ge med pro­duk­tio­nen. Pla­nen er 10 ny­ud­vik­le­de bi­ler ind­til 2020. Svensk, bas­ta Det er dej­ligt, at det går godt for vo­res sven­ske na­bo­ers stolt­hed Vol­vo. Og­så selv om pen­ge­ne er ki­ne­si­ske. Men gad vi­de om der er en ene­ste Vol­vo-ejer, der ta­en­ker på sin la­e­kre nye Vol­vo som ki­ne­sisk. Na­ep­pe. Og det er da hel­ler ik­ke ham­mer og sejl på en rød bag­grund, der er på de flag, som diskret pry­der sa­e­der­ne i Vol­vos ny­e­ste bi­ler. Ham­me­ren er for­an bi­len, og det er Thors ham­mer. Fla­get in­de i bi­len er svensk. Det er sti­len i bi­ler­ne og­så. Det må al­drig aen­dre sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.