Spas og gas i den lil­le klas­se

BT - - BILER -

RENAULT CLIO RS TROPHY Med den ny­li­ge, om end end­nu ik­ke helt pro­blem­fri ind­tra­e­den i For­mel 1 har Renault for al­vor igen ta­get tan­ken om, at og­så små bi­ler skal va­e­re sjove kø­re­ma­ski­ner, til sig. Hvis du ken­der til Re­naults bil­hi­sto­rik, så hu­sker du må­ske og­så de man­ge for­skel­li­ge RS-mo­del­ler. Me­ga­ne RS er et godt ek­sem­pel på en bil, som i ny­e­re tid har vun­det man­ge mo­tor­sports­hjer­ter.

Men Renault har en lang og rig tra­di­tion for at la­ve in­ter­es­san­te for­hjul­struk­ne bi­ler med li­ge de­le kø­reg­la­e­de og mo­tor­kraft som lok­ke­mid­del. Helt til­ba­ge fra Renault 5 Tur­bo i 1970er­ne og Al­pi­ne-mo­del­ler­ne A110 og 310 til kon­cept­bi­len RS01 fra 2015. Al­le er for­ry­gen­de bi­ler, som kan få en­hver kø­reg­lad bi­list til at sav­le.

Men og­så Clio har si­den 2003 med V6 RS haft en tra­di­tion for at le­ve­re ek­stra po­ten­te mo­del­ler – det er og­så til­fa­el­det med face­lif­tet af Clio i den­ne om­gang.

Al­le­re­de i 2013 kom der en ud­ga­ve af Clio med 200 hk, men den er ble­vet ud­vik­let yder­li­ge­re, så der nu er en ’sto­re­bror’ – Trophy – med 220 hk.

Trophy er en ek­stra vild og spor­ty Clio med se­mi­au­to­ma­tisk gear­kas­se, hvor der er skru­et på alt, der har kon­takt med as­fal­ten. Stød­da­emp­nin­gen er hår­de­re, un­der­vog­nen sa­en­ket, sty­re­tø­jet stram­me­re. Alt sam­men med til at gi­ve en for­nem­mel­se af sport og kon­trol.

Bi­len skal dog og­så fun­ge­re i hver­da­gen, så der­for er der frit valg mel­lem tre kø­re­indstil­lin­ger: Nor­mal, Sport og Ra­ce. Vi prø­ve­de sidst­na­evn­te på den lil­le ba­ne ved Bor­deaux og kun­ne slet ik­ke få nok af de hur­ti­ge, hår­de ned­brems­nin­ger fra 180 km/t til 40 og op igen i den lil­le fan­ta­sti­ske ra­ket, der var som skabt til ude­luk­ken­de at kø­re ra­ce.

Klas­sisk var dog pro­ble­met med un­der­sty­ring i de skar­pe sving, hvor for­hju­le­ne ik­ke vil­le dre­je helt så me­get, som de ger­ne måt­te, men på de li­ge stra­ek var den ly­nen­de hur­tig, og ly­den fulg­te med i en ny ud­stød­ning fra Akra­povic, som brum­mer og sp­rut­ter helt per­fekt, når man gi­ver bi­len fuld gas.

Med den nye Clio RS er der frit valg mel­lem tre for­skel­li­ge chas­si­ser: Sport, Cup og Trophy samt to mo­to­rer med en­ten 200 el­ler 220 hk., så der er no­get at va­el­ge imel­lem.

At den og­så ser godt ud, er in­gen ulem­pe. La­eg f.eks. ma­er­ke til de unik­ke led-lys ved ko­fan­ge­ren, som til for­veks­ling lig­ner et ter­net flag. Det er skar­pt.

Ene­ste ulem­pe er, at Renault ik­ke ved, om bi­len kom­mer til Dan­mark. Hvis det sker, bli­ver det for­ment­lig som en spe­ci­el K-Mag-ud­ga­ve, men pri­sen tør vi end­nu ik­ke ga­et­te på.

Og­så en sport­s­lig ud­ga­ve af mi­kro­bi­len Twingo er en­de­lig på vej med 110 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.