SMÅ SJOVERE MED 200 HK

BT - - BILER -

MINI Der sker no­get magisk, når en lil­le, let bil får en kraft­fuld mo­tor med mas­ser af he­ste­kra­ef­ter og tra­ek­kraft, der al­drig sy­nes at stop­pe. Der fin­des og­så an­dre po­ten­te mi­ni­bi­ler end den Renault, BT Bi­ler har va­e­ret i Frank­rig og prø­ve.

Fak­tisk er der en ra­ek­ke bi­ler med li­ge om­kring 200 hk – det er gan­ske me­get i så­dan en lil­le bil. Vi har sam­let nog­le af de sjove­ste hk, som du kan få til re­la­tivt små pen­ge. I dis­se bi­ler er det kø­reg­la­e­den, der va­eg­ter hø­jest, så hvis du går ef­ter en bil med høj kom­fort til fa­mi­li­en, så er det ik­ke mo­del­ler, du skal gå ef­ter.

For kø­reg­la­e­de er der ri­ge­ligt af, og det sam­me ga­el­der tra­ek­kraf­ten. Pro­ble­met er ba­re at va­el­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.