Spor­ta­ge med nye linjer

BT - - BILER -

LYNTEST

Man sti­ger op i Spor­ta­ge og la­eg­ger med det sam­me ma­er­ke til de la­e­kre fla­der, de vel­pla­ce­re­de knap­per (der dog er li­ge lov­ligt man­ge af), og den go­de sam­le­kva­li­tet. På bags­a­e­det er der mas­ser af plads til tre voks­ne båd i bred­de, la­eng­de og høj­de. Selv kar­dan­tun­nel­len er lav og for­styr­rer der­med ik­ke. Og­så ba­ga­ge­rum­met er med 504 re­gu­la­e­re li­ter plads­ma­es­sigt vel­pro­por­tio­ne­ret. På kø­re­tu­ren er Spor­ta­ge di­sci­pli­ne­ret, og den hø­je bil re­a­ge­rer godt på dår­li­ge og uja­ev­ne ve­je. Des­u­den er der mas­ser af fan­ta­stisk ud­styr som as­si­ste­ret la­ne-as­sist, au­to­ma­tisk nød­brem­se og bak­gear (ek­straud­styr i bi­len). Hvad fun­ge­rer ik­ke Vi kør­te i den lil­le ud­ga­ve af Spor­ta­ge med 132 ben­zin-hk, som har over­le­vet face­lif­tet. Mo­to­ren kla­rer sig gan­ske an­sta­en­digt, men den sto­re mo­tor kra­e­ver man­ge gearskift, og hvis man skal fin­de hur­ti­ge kra­ef­ter, skal bi­len li­ge ta­en­ke sig godt om, før den lar­men­de fin­der no­get mo­ment og hja­el­per den tun­ge bil på vej, og det er først op­pe i de helt hø­je om­drej­nin­ger, det sker. Of­te skal den fra sjet­te til fjer­de gear for at fin­de saft, og det gør den tørstig. Vi kør­te cir­ka 13,5 km/l, men med ri­me­lig frisk kør­sel un­der­vejs.

Apro­pos det, så er der en mar­kant mo­tor­lyd ved 130 km/t, som uden at va­e­re di­rek­te ge­ne­ren­de bur­de va­e­re min­dre hør­bar. Skal jeg kø­be den I år har Kia va­e­ret i Dan­mark i 20 år, og ma­er­ket får fortjent bed­re og bed­re fat i det dan­ske mar­ked. Bi­ler­ne er vel­byg­ge­de, har me­get ud­styr og en unik ga­ran­ti, der ik­ke ses bed­re. Det ga­el­der og­så for Spor­ta­ge, som jeg end­da sy­nes er ble­vet en vir­ke­lig pa­en bil, isa­er med led-lyg­ter­ne bag­fra.

Der er sto­re for­skel­le på mo­tor­pro­gram­met og ud­styr­sva­ri­an­ter­ne pris­ma­es­sigt. Der er tre va­ri­an­ter med pri­ser fra 299.999 kr. med ud­styr som 7 tom­mers ska­erm med navi­ga­tion, 16 tom­mer alu­fa­el­ge, blu­et­oo­th og rat­be­tjent an­la­eg, og det er en rig­tig god pris til en glim­ren­de bil, hvor man har over­blik, plads og i øv­rigt stort set alt i sik­ker­heds­ud­styr som stan­dard. Hvis der skal ek­stra ud­styr, f.eks. par­ke­rings­sen­sor, til, ko­ster det 3.999 kr. hvil­ket kan va­e­re en god idé til så stor en bil. Po­in­ten er dog, at ek­straud­sty­ret er til at be­ta­le, og at man får me­get bil for pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.