For­bry­del­sens nat

BT - - TV - GYSER 06:45 07:00 09:30 11:00 20:10 12:55 18:30 00:05-05:30 08:55 15:20 17:00 22:00

I et Ame­ri­ka øde­lagt af kri­mi­na­li­tet og over­fyld­te fa­engs­ler har re­ge­rin­gen god­kendt en 12-ti­mers pe­ri­o­de, hvor al­le for­mer for kri­mi­nel ak­ti­vi­tet – her­un­der mord – bli­ver lov­lig­gjort. Man kan ik­ke rin­ge til po­li­ti­et, og ho­spi­ta­ler­ne indstil­ler de­res hja­elp. På den­ne af­ten pra­e­get af vold og en epi­de­mi af kri­mi­na­li­tet kom­mer en fa­mi­lie i klem­me, da de­res søn luk­ker en ja­get frem med ind i hu­set. Man­dens for­føl­ge­re be­lej­rer hu­set og sva­er­ger at dra­e­be al­le, hvis de ik­ke får byt­tet ud­le­ve­ret. Skal hu­se­jer­ne of­re den frem­me­des liv el­ler af­ven­te mor­gen­gry­et? Nu er det op til Ja­mes, hans hu­stru, Mary, og de­res børn at kla­re sig igen­nem nat­ten uden at bli­ve for­vand­let til de uhy­rer, de gem­mer sig for. ”The Pur­ge”, der får dansk tv-pre­mi­e­re i af­ten, er si­den ble­vet ef­ter­fulgt af ”The Pur­ge: Anar­ki”. Beg­ge film er in­stru­e­ret af Ja­mes DeMo­na­co, der og­så står bag den sta­er­ke film ”For­hand­le­ren” med Samu­el L. Ja­ck­son og Ke­vin Spa­cey i ho­ved­rol­ler­ne. Som den pla­ge­de fa­mi­lie­far Med­vir­ken­de: In­struk­tion: i ”The Pun­ge” ses Et­han Hawke, der er et af Hol­lywoods sta­er­ke nav­ne. (TV3) Hol­lywood News Fe­ed (50). En vild da­te. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Clo­se Up. Bey­ond the Ed­ge.

Hope Flo­ats – en ny start. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1998. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014. Björn Afze­li­us: Tu­sen bi­tar. Un­fi­nis­hed Bu­si­ness. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. Hea­ven Is for Re­al. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015. Mis­sion: Im­pos­sib­le – Rogue Na­tion. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.