COPACAJAKOB

Jakob Fuglsang har brugt Tour de Fran­ce som so­lid op­bak­ning til OL

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@spor­ten.dk

En rund­stra­ek­ning med start og mål ud for Co­pa­ca­ba­na. Det ly­der må­ske ekso­tisk, men for den dan­ske cy­kel­trio i Rio de Ja­ni­ero bli­ver da­gens tur på cyk­len alt an­det end en bra­si­li­ansk sight­se­e­ing. De 241,5 ki­lo­me­ters linje­løb, som be­gyn­der i ef­ter­mid­dag dansk tid, by­der på bå­de stig­nin­ger og bro­sten og frem­står i det he­le ta­get mar­kant hår­de­re end sa­ed­van­lig­vis til et in­ter­na­tio­nalt mester­skab. Med an­dre ord skal frisk­he­den i bå­de ben og ho­ved va­e­re i top, hvis der skal gø­res for­håb­nin­ger om et stort re­sul­tat. Ba­se­ret på den ny­ligt af­slut­te­de Tour de Fran­ce, der blev en tynd dansk af­fa­e­re, kun­ne op­ti­mis­men der­for lig­ge be­gra­vet et sted i Co­pa­ca­ba­nas sand. Men iføl­ge det stør­ste dan­ske håb, Jakob Fuglsang, for­hol­der det sig stik mod­sat.

»Jeg hav­de må­ske hå­bet på lidt me­re i Tour de Fran­ce, men jeg for­søg­te og­så at spa­re mig i Tou­ren for at va­e­re klar til OL. Jeg hå­ber, at den taktik gi­ver po­te. At jeg har frisk­hed til at sid­de med helt frem­me til al­ler­sidst,« si­ger Jakob Fuglsang, da BT mø­der ham i OL-by­en.

Un­der Tour de Fran­ce blev han i Ek­stra Bla­det gen­stand for en vold­som kri­tik adres­se­ret af den tid­li­ge­re top­ryt­ter Mi­cha­el Ras­mus­sen. ’Kyl­lin­gen’ kald­te un­der­vejs Jakob Fuglsang ’en klods om be­net’ på Asta­na og to ki­lo for tung. Og så kon­klu­de­re­de han ef­ter Tou­rens af­slut­ning, at det vil va­e­re helt ek­stra­or­di­na­ert, hvis Jakob Fuglsang el­ler en af de to an­dre dan­ske­re i da­gens løb, Chris Anker Sø­ren­sen el­ler Chri­stop­her

Juul Jen­sen, slut­ter i top 10.

»Det må stå for hans reg­ning. Så må vi vi­se ham uret. Det kan da godt va­e­re, men nu er OL et en­dagsløb og ik­ke et Tour de Fran­ce. Vi har snak­ket lidt om det, man kal­der et olym­pisk diplom, som er en top ot­te, og sat det som et umid­del­bart mål. Men det he­le skal spil­le,« si­ger Jakob Fuglsang, der an­er­ken­der, at han må­ske var en anel­se for tung i Tou­ren, men som hel­ler ik­ke kan hol­de en lil­le stikpil­le til Mi­cha­el Ras­mus­sen til­ba­ge.

»Han vil ger­ne hø­res, og nog­le gan­ge bli­ver man kun hørt, hvis man svi­ner folk lidt. Jeg har lidt på for­nem­mel­sen, at han nog­le gan­ge for­sø­ger at is­ce­nesa­et­te sig selv. Det skal han ha­ve lov til. Fred va­e­re med det.«

For Jakob Fuglsang end­te Tour de Fran­ce me­re som en so­lid op­varm­ning til OL end en egent­lig jagt på en top­pla­ce­ring i Frank­rig. Si­den Champs-Élysées er der ble­vet hvilet ud, in­den tra­e­nin­gen blev gen­op­ta­get. Man­dag an­kom han til Rio med de øv­ri­ge dan­ske ryt­te­re for at prø­ve­kø­re ru­ten, in­den det går løs i ef­ter­mid­dag. Fø­lel­sen er god, rig­tig god.

»Jeg har al­drig følt mig så frisk og godt kø­ren­de ef­ter en Tour. For­di jeg spa­re­de mig og kør­te med OL i bag­ho­ve­det. Jeg fø­ler, det har gi­vet po­te, men nu må vi se, om det og­så er rig­tigt, når vi skal kø­re lø­bet,« si­ger Jakob Fuglsang, som man ik­ke skal for­ven­te at se i et ud­brud i det lan­ge løb.

»Der skal spa­res på kra­ef­ter­ne, for ef­ter 220, 230, 240 ki­lo­me­ter be­ta­ler du for hvert ene­ste ryk el­ler hver ene­ste gang, du har spildt på kra­ef­ter­ne. Så jeg skal for­sø­ge at gem­me mig og hol­de snu­den ude af vin­den. Så hå­ber jeg på, at den taktik, som de an­dre hold kø­rer med, og­så pas­ser til mig.«

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN

BTs Jo­han Lyng­holm in­ter­viewer Jakob Fuglsang i Rio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.