Gulds­an­da­ler og guld­drøm­me

Trods en ro­det sa­e­son og en sva­er lod­tra­ek­ning er OL-am­bi­tio­ner­ne enor­me hos fa­mi­li­en Wozniacki

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

Ska­der, førster­un­de­ne­der­lag og et po­li­tisk ten­nis­dra­ma om OL-del­ta­gel­sen. Nej, op­tak­ten til OL har va­e­ret alt an­det end op­ti­mal for Caroline Wozniacki, der ud­for­drin­ger­ne til trods er klar til at ind­ta­ge den olym­pi­ske ten­ni­s­tur­ne­ring. Tors­dag an­kom hun til den dan­ske OL-lejr, som den stjer­ne hun er. I en dan­ne­brogs­far­vet ta­et­sid­den­de trø­je, smar­te sol­bril­ler og san­da­ler med guld­g­lans. Må­ske et lil­le hint om den selv­til­lid, der trods et år fuld af bøvl og kna­ster frem­står urok­ke­lig.

»Jeg tror al­tid på mig selv og hå­ber på, at det kan bli­ve til en me­dal­je, men nu må vi se. Der er man­ge kam­pe for at nå der­til, men jeg gla­e­der mig til at kom­me i kamp, og det skal nok bli­ve en god uge,« sag­de hun til BT, da hun imel­lem smil og snakke med de øv­ri­ge dan­ske at­le­ter sat­te ord på si­ne for­vent­nin­ger.

Hvor­dan fø­ler du, at du står li­ge nu? Det har jo va­e­ret en ro­det sa­e­son med ska­der.

»Det er klart, at når krop­pen ik­ke hol­der, og man bli­ver ska­det, er det lidt tungt, men jeg fø­ler mig fit for fight, og det er det vig­tig­ste. Så skal jeg nok spil­le or­dent­ligt.«

Iføl­ge hen­des far Pi­o­tr Wozniacki, der er med i Rio som støt­te og en del af tra­e­ner­tea­met sam­men med Ken­neth Carl­sen, bur­de ska­der­ne da og­så va­e­re et over­stå­et ka­pi­tel. Der­for er na­e­sen igen sat op ef­ter de top­pla­ce­rin­ger, som for år til­ba­ge var hver­dag for den tid­li­ge­re dan­ske ver­den­set­ter, som li­ge nu ro­der rundt helt ne­de som num­mer 54 på ver­dens­rang­li­sten.

Hun kan over­ra­ske al­le sam­men. For­hå­bent­lig bli­ver det af sam­me ka­rat, som de klipklap­per af guld, hun har på Pi­o­tr Wozniacki Det er klart, at når krop­pen ik­ke hol­der, og man bli­ver ska­det, er det lidt tungt, men jeg fø­ler mig fit for fight, og det er det vig­tig­ste Caroline Wozniacki

»Jeg tror ge­ne­relt, at hun er ska­des­fri nu. Hun hav­de i sid­ste uge no­get rig­tig god tra­e­ning, så jeg tror, hun er klar. Hun kan over­ra­ske al­le sam­men. For­hå­bent­lig bli­ver det af sam­me ka­rat, som de klipklap­per af guld, hun har på. Hun har en lil­le drøm om at få den der guld­me­dal­je,« si­ger en stors­mi­len­de Pi­o­tr Wozniacki, der i øv­rigt ser po­si­tivt på sin dat­ters OL-lod­tra­ek­ning, som an­dre har kaldt for­fa­er­de­lig. Med hen­vis­ning til den dob­bel­te Wim­b­ledon-vin­der Pe­tra Kvi­tova, som Wozniacki står til at mø­de al­le­re­de i an­den run­de.

»Jeg vil si­ge, at det er bed­re, hun spil­ler de før­ste kam­pe mod de sto­re spil­le­re, end at hun gør det i kvart­fi­na­len, se­mi­fi­na­len el­ler fi­na­len. De go­de nav­ne vil bli­ve me­get nervø­se for at mø­de Caroline i de før­ste run­der. Det, tror jeg, er en lil­le for­del for Ca­ro (Wozniacki red.),« si­ger Pi­o­tr Wozniacki.

Hvor­når Caroline Wozniacki skal spil­le sin før­ste kamp, var ved BTs de­ad­li­ne (ut­ro­ligt nok) ik­ke af­gjort.

Oprin­de­ligt stod hun til at mø­de Su-wei Hsieh i dag, men spil­le­ren fra Ki­ne­sisk Ta­pei har an­gi­ve­ligt truk­ket sig fra tur­ne­rin­gen, for­di hun er ble­vet ue­nig med Ki­ne­sisk Ta­peis olym­pi­ske ko­mité og lan­dets ten­nis­for­bund. Det er dog ik­ke of­fi­ci­elt.

Om Wozniacki får en an­den mod­stan­der, og om hen­des før­ste kamp i Rio ud­sky­des til i mor­gen, som og­så har va­e­ret på ta­le, var ik­ke meldt ud ved BTs de­ad­li­ne.

Sik­kert er det til gen­ga­eld, at Caroline Wozniacki, når dis­se linjer la­e­ses, har bå­ret den dan­ske fa­ne ind un­der den olym­pi­ske åb­nings­ce­re­mo­ni, som blev af­vik­let på le­gen­da­ri­ske Ma­ra­caña. En ae­re, som bå­de ho­ved­per­so­nen og hen­des far kal­der et høj­de­punkt i et im­po­ne­ren­de ten­nis­liv.

»Hun er me­get stolt. He­le fa­mi­li­en er me­get stolt. Den dag, jeg kom til Dan­mark, var det ik­ke min drøm, at min dat­ter skul­le re­pra­e­sen­te­re Dan­mark på den må­de. Det vir­ke­de alt for stort. Nu skal hun ind og gå med det dan­ske flag, og det er ka­em­pe stort for he­le fa­mi­li­en og for Caroline selv,« si­ger Pi­o­tr Wozniacki.

FO­TO: JENS NØR­GAARD LAR­SEN

Caroline Woz­ni­akci skal kun må­ske i

ak­tion i dag. Hen­des mod­stan­der Suwei Hsieh hav­de ved re­dak­tio­nens de­ad­li­ne truk­ket sig, for­di hun er ble­vet ue­nig med Ki­ne­sisk Ta­peis olym­pi­ske ko­mité. Det var end­nu ik­ke be­slut­tet, om Woz­ni­a­ck­is kamp skul­le ryk­kes til i mor­gen. •

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.