Sil­ken slidt af Ma­scot Park

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYT NE­DER­LAG Sil­ke­borg flyt­ter i na­e­ste sa­e­son fra Ma­scot Park til Jy­ske Park, og hvis midtjy­der­ne gla­e­der sig, er det til at for­stå. For si­den 12. april 2013 – hvor det lyk­ke­des at ned­ka­em­pe AGF med 3-1 – har Sil­ke­borg ik­ke vun­det en Su­per­liga-kamp på hjem­me­ba­ne.

Det sva­rer til 20 Su­per­liga­kam­pe, og an­tal­let kun­ne ef­ter gårs­da­gens kamp for­hø­jes til 21, for Lyng­by vandt fortjent 4-0 ef­ter 2-0 ved pau­sen.

Sil­ke­borgs an­fø­rer, Den­nis Fl­in­ta, men­te ef­ter pau­se­fløjtet, at Sil­ke­borg rent fak­tisk hav­de spil­let bedst.

Det var nu nok en sand­hed med mo­di­fi­ka­tio­ner. Bal­let på over­lig­ge­ren Sil­ke­borg var gan­ske rig­tigt be­gyndt for­nuf­tigt og skab­te fle­re chan­cer. Selv ved 0-1 hav­de Pe­ter Sø­ren­sens trop­per en for­nuf­tig chan­ce for at ud­lig­ne, da bol­den ef­ter et for­søg fra Davit Sk­hir­t­ladze dan­se­de bal­let på over­lig­ge­ren. Det var Jes­per Chri­stjan­sen, der hav­de pan­det en hjør­ne­s­parks­bold i kas­sen til Lyng­by-fø­ring, og midt i før­ste halv­leg blev fø­rin­gen dob­belt så stor, da Jep­pe Kja­er fandt Kri­stof­fer Lar­sen med en god stik­ning i dyb­den. Den ud­nyt­te­de nord­man­den til at sco­re sit før­ste Su­per­liga-mål. »Fod­bold er of­te sort-hvidt. Og li­ge nu ser det sort ud for os,« til­fø­je­de Den­nis Fl­in­ta over for TV3 Sport2 i pau­sen. Mod­løst hjem­me­hold Det hav­de han til gen­ga­eld ret i, for ef­ter Lyng­bys an­det mål vir­ke­de hjem­me­hol­det fuld­sta­en­dig mod­løst.

Pe­ter Sø­ren­sen øn­ske­de me­re ag­gres­si­vi­tet i an­den halv­leg, og så hå­be­de Sil­ke­borg-tra­e­ne­ren iøvrigt på et hur­tigt mål, så der kun­ne kom­me lidt spa­en­ding ind i op­gø­ret.

Det ske­te ik­ke. Først 12 mi­nut­ter før tid lyk­ke­des det Sil­ke­borg at etab­le­re en chan­ce, da ind­skif­te­de Ul­rik Flo i en god po­si­tion skød li­ge for­bi mål.

I mel­lem­ti­den hav­de ba­nens bed­ste spil­ler, Jep­pe Kja­er, sco­ret til 3-0, da han ef­ter en skud­fin­te ud­pla­ce­re­de Tho­mas Nør­gaard i hjem­me­hol­dets mål.

Til sidst lyk­ke­des det og­så for den snart 30-åri­ge Las­se Fos­gaard at sco­re sit før­ste Su­per­liga­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.