Magnus­sens Renault flir­ter med fin­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JOBSKIFTE? na­e­ste sa­e­son skal by­de på .

Her er to mu­lig­he­der: At bli­ve hos Wil­li­ams, der ger­ne vil for­la­en­ge af­ta­len ham, el­ler og­så skal fin­nen for­la­de eng­la­en­der­ne og skif­te til Renault, der har sendt ham et kon­kret til­bud, som han i øje­blik­ket tyg­ger på.

Det af­slø­rer Oska­ri Saa­ri, der er en kendt og ve­l­in­for­me­ret For­mel 1-kom­men­ta­tor hos den fin­ske TV sta­tion, MTV Fin­land. Til­bud fra Renault »Det er umu­ligt at få en kom­men­tar fra dem, der er in­vol­ve­ret – isa­er kø­rer­ne på den­ne tid af året. Valt­te­ri si­ger in­gen­ting, som jeg har for­stå­et det,« ind­le­der han over for BT og fort­sa­et­ter:

»Men lad mig si­ge det så­dan her: Jeg ved med sik­ker­hed, at han (Bot­tas, red.) har til­bud fra bå­de Wil­li­ams og Renault i øje­blik­ket,« kon­sta­te­rer Oska­ri Saa­ri, som selv tid­li­ge­re har for­talt om den fin­ske kø­rer­ka­ba­le via sin For­mel 1-blog hos MTV Fin­land.

Der er dog en mu­lig ud­for­dring i for­hold til Renault-flir­ten for Valt­te­ri Bot­tas. Wil­li­ams me­nes iføl­ge Au­tosport at ha­ve en op­tion på fin­nen, og pas­ser den op­lys­ning, be­stem­mer eng­la­en­der­ne re­elt, hvad han skal i 2017. Men det er ik­ke be­kra­ef­tet.

An­dre se­ri­ø­se bud på nye Re­nault­kø­re­re er me­xi­ca­ne­ren Ser­gio Pe­rez, han er dog kuri­øst nok og­så på ta­le hos Wil­li­ams, hvis han va­el­ger at for­la­de For­ce In­dia ef­ter sa­e­so­nen.

Skul­le Valt­te­ri Bot­tas al­li­ge­vel sno sig fri af Wil­li­ams og over til Renault, er det ik­ke gi­vet, at det bli­ver som af­lø­ser for dan­ske Ke­vin Magnus­sen – det kan i prin­cip­pet li­ge så godt va­e­re Jeg ved med sik­ker­hed, at han (Bot­tas, red.) har til­bud fra bå­de Wil­li­ams og Renault i øje­blik­ket som ny team­kam­me­rat, og så ry­ger Jo­ly­on Pal­mer i ste­det ud. Op­tion på Magnus­sen Dan­ske­rens For­mel 1-frem­tid be­stem­mes af Renault, som har en op­tion på Ke­vin Magnus­sen for 2017. Den sat­ser Ke­vin Magnus­sen på, at fransk­ma­en­de­ne be­nyt­ter sig af, el­lers må han igen på ud­kig ef­ter et nyt team til den kom­men­de sa­e­son.

Mod­sat si­ne kon­kur­ren­ter til sa­e­der­ne hos Renault ryg­tes Ke­vin Magnus­sen ik­ke an­dre ste­der hen. Og det in­di­ke­rer, at dan­ske­ren ik­ke an­ser trus­len om igen at bli­ve ar­bejds­løs for sa­er­lig sand­syn­lig i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion.

En ny bej­ler har nu og­så meldt sig un­der fa­ner­ne.

Det er Re­naults egen ud­vik­lings­kø­rer, rus­se­ren Ser­gey Sirot­kin. Han fø­rer i øje­blik­ket GP2-se­ri­en, der er sid­ste skridt før For­mel 1.

Der er Ser­gey Sirot­kins far, Oleg, der ta­ler søn­nen varm over for det rus­si­ske me­die Sport FM.

»I for­hold til Renault vil Ser­gey fort­sat ud­fø­re nog­le For­mel 1-test, og vi ta­ler fak­tisk og­så om, at Ser­gey kun­ne få chan­cen hos tea­met,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det rus­si­ske mar­ked er me­get vig­tigt for Renault, og til­ste­de­va­e­rel­sen af en rus­sisk kø­rer, tror jeg, vil va­e­re rig­tigt vig­tig for dem.«

Man­ge for­ven­ter dog, at det er Re­naults an­den re­ser­ve, Este­ban Ocon, som står for­re­st blandt Re­naults re­ser­ver. Men han skal li­ge kø­bes fri af Mer­ce­des først, hvis Renault vil gø­re ham til de­res fa­ste For­mel 1-kø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.