Sig und­skyld

BT - - INDHOLD -

Det er men­ne­ske­ligt at fejle. Nog­le fejl er li­ge­gyl­di­ge i den sto­re sam­men­ha­eng, an­dre øde­la­eg­ger liv. Men fejl sker. Det har de fle­ste for­stå­el­se for, må­ske for­di der og­så er bred enig­hed om, at det er god stil at si­ge und­skyld, hvis man har be­gå­et en fejl. Man kan me­ne, at en und­skyld­ning ba­re er ord, fejl­en bli­ver jo ik­ke ugjort. Men når man si­ger und­skyld, på­ta­ger man sig an­sva­ret for dét, der er sket. Løf­ter byr­den fra skul­dre­ne på dem, som fejl­en gik ud over. Der­for er en und­skyld­ning vig­tig. I den­ne uge kan du la­e­se grøn­land­ske He­le­ne Thie­sens hi­sto­rie. Som syv-årig blev hun, sam­men med 21 an­dre grøn­land­ske børn, fjer­net fra sin fa­mi­lie og sendt til Dan­mark. Uden at vi­de det, var hun med i et for­søg, hvor den dan­ske stat vil­le hja­el­pe grøn­land­ske børn til en bed­re frem­tid. Alt ske­te i den bed­ste me­ning, men for­sø­get slog fejl og He­le­ne Thie­sen kom al­drig hjem til sin mor igen. I snart 20 år har hun ka­em­pet for at få en und­skyld­ning fra den dan­ske stat. Hidtil uden held... La­es hen­des rø­ren­de hi­sto­rie og husk – at det al­drig ska­der at si­ge und­skyld – hel­ler ik­ke for fejl, der er be­gå­et i den bed­ste me­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.