TANJA HULTENGREN LAR­SEN

Ud­nyt den go­de ener­gi fra fe­ri­en. Plan­la­eg din tid og få styr på din tra­e­ning, når du er hjem­me igen

BT - - INDHOLD -

Kom fe­ri­e­del­len til livs

Weekend - 06.08.2016

Som­me­ren er na­e­sten for­bi. For nog­le har den va­e­ret en fan­ta­stisk mu­lig­hed for at bry­de med dår­li­ge va­ner og til­eg­ne sig nye og bed­re va­ner. Men de fle­ste har nok brugt som­me­ren til at kob­le af, la­e­se en god bog, for­ka­e­le un­ger­ne (og sig selv) med is hver da­gen – det er jo vig­tigt med va­e­ske. Må­ske har der på trods af de lan­ge gå­tu­re m.v. sne­get sig en lil­le del­le el­ler to på si­de­be­ne­ne.

Del­len er en ty­pisk si­de­ge­vinst ef­ter to-tre ugers fe­rie med is, strand og la­ek­ker mad – men det har som alt an­det her i li­vet kon­se­kven­ser. Fe­ri­en skal ny­des – det er vig­tigt. Og et nyt stu­die pu­bli­ce­ret i det an­er­kend­te tids­skrift The Lan­cet kon­klu­de­rer da og­så, at fe­ri­e­del­len ik­ke har den sto­re be­tyd­ning som så­dan. Pro­ble­met er hvis den får sel­skab af fle­re ef­ter fe­ri­en og dit BMI (Bo­dy Mass In­dex) er over 25, for så er du over­va­eg­tig.

Stu­di­et vi­ser, at der er en di­rek­te sam­men­ha­eng mel­lem det at va­e­re over­va­eg­tig og ri­si­ko­en for at dø tid­li­ge­re. Du for­kor­ter sim­pelt­hen dit liv ved at va­e­re over­va­eg­tig. Det er ae­r­ger­ligt, hvis fe­ri­er­nes af­slap­ning i sid­ste en­de er med til at frarø­ve os tid med bør­ne­bør­ne­ne.

Over­skud ef­ter fe­ri­en

Der­for skal du til­ba­ge på spo­ret og ha­ve gang i tra­e­nin­gen ef­ter som­me­ren. Det er sva­ert og kra­e­ver ener­gi at op­byg­ge nye go­de va­ner. Men nu hvor du er kom­met frisk og ve­lud­hvilet hjem fra fe­ri­en, har du kra­ef­ter­ne til det. Brug din ‘ef­ter fe­rie’-ener­gi til at ki­ck­star­te sun­de va­ner i hver­da­gen. Må­ske brug­te du den ek­stra tid i fe­ri­en til f.eks. at kom­me i gang med dag­li­ge gå- el­ler lø­be­tu­re i na­tu­ren (f.eks. de an­be­fa­le­de 10.000 skridt dag­ligt). Den va­ne skal du hol­de fast i, og­så når du kom­mer hjem. No­get af det vig­tig­ste for vo­res sund­hed er, at vi er kon­ti­nu­er­li­ge i vo­res tra­e­ning og ik­ke skif­ter mel­lem me­get tra­e­ning og in­gen tra­e­ning. Det er hårdt for krop­pen, og vi ri­si­ke­rer at få ska­der. Det ga­el­der om at und­gå et brat skif­te og i ste­det vi­der­fø­re de go­de ru­ti­ner fra fe­ri­en og sik­re de­res fast­hol­del­se. Til­pas aen­drin­ger­ne til din hver­dag, så de ik­ke bli­ver for sto­re, men i ste­det er re­a­li­sti­ske at in­te­gre­re. Tid er en man­gelva­re, men al­le har tid til at tra­e­ne – husk ’Lidt er bed­re end in­gen­ting’. For at få det til at ske i en travl hver­dag, skal du plan­la­eg­ge og pri­o­ritére din tid. Va­er re­a­li­stisk med din plan­la­eg­ning og sa­et­te tid til tra­e­ning af i ka­len­de­ren. Va­elg den tra­e­nings­form, du bedst kan li­de. Hvis du er vild med løb, kon­di­tions­tra­e­ning el­ler lig­nen­de – så va­elg in­ter­val­tra­e­ning. Er du til styr­ke­tra­e­ning, så va­elg ba­si­sø­vel­ser, hvor du tra­e­ner fle­re sto­re mu­skel­grup­per – det spa­rer tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.