PSYKOLOGEN

Sol­da­ter, vol­ta­egtsof­re og vid­ner til ter­ror er ud­sat­te for at få post trau­ma­tisk stress syn­drom. Ny vi­den vi­ser vej til me­re skån­som og ef­fek­tiv be­hand­ling

BT - - INDHOLD -

Så­dan over­le­ver psy­ken ulyk­ker

Weekend - 06.08.2016

Som­me­ren har budt på dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der f.eks. ter­r­or­an­gre­bet i Ni­ce og sky­de­ri­et i Mün­chen. Desva­er­re vil nog­le af de, der op­le­ver trau­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der, ud­vik­le post trau­ma­tisk stress syn­drom – og­så kal­det PTSD. Det an­ta­ges, at ca. 1 pct. af be­folk­nin­gen til en­hver tid li­der af PTSD. Blandt sol­da­ter, som har va­e­ret i krig, og blandt of­re ef­ter ka­ta­stro­fer, er hyp­pig­he­den langt hø­je­re (10 pct.) Mens hyp­pig­he­den blandt of­re for en vold­ta­egt er helt op­pe på 30 pct. Sand­syn­lig­he­den for at ud­vik­le PTSD er langt stør­re ef­ter mel­lem­men­ne­ske­li­ge kon­flik­ter som f.eks. over­fald, rø­ve­ri el­ler krig end ef­ter na­tur­ka­ta­stro­fer.

Ny vi­den om PTSD

Post trau­ma­tisk stress er en be­last­nings­re­ak­tion, som kan op­stå ef­ter en el­ler fle­re trau­ma­ti­ske op­le­vel­ser. Det er helt nor­malt at op­le­ve symp­to­mer li­ge ef­ter en ube­ha­ge­lig op­le­vel­se, som f.eks. ma­re­ridt, søvn­be­sva­er el­ler flas­h­ba­ck. For langt de fle­ste vil dis­se symp­to­mer lang­somt af­ta­ge, men for en lil­le pro­cent­del bli­ver de ved med at be­stå el­ler de kom­mer plud­se­lig igen ef­ter fle­re må­ne­der. Det er i de til­fa­el­de, man ta­ler om li­del­sen PTSD.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt er kog­ni­tiv ad­fa­erds­te­ra­pi den mest ud­bred­te be­hand­ling af PTSD. Her ser man PTSD som et hukom­mel­ses­pro­blem, hvor krop og sind Ny forsk­ning fra Eng­land og Nor­ge vi­ser, at vi må­ske har mis­for­stå­et år­sa­gen til PTSD. Det gør en ka­em­pe for­skel i be­hand­lin­gen af li­del­sen ’sid­der fast i for­ti­den’ og skal hja­el­pes til en op­da­te­ring f.eks. ved at bli­ve eks­po­ne­ret for min­det.

Be­hand­lin­gen kra­e­ver, at pa­tien­ten ud­for­sker min­der om trau­met og gen­nem­går dis­se gen­tag­ne gan­ge for at re­du­ce­rer den angst, de med­fø­rer.

Kon­kret be­ty­der det, at den PTSD ram­te skal forta­el­le om f.eks. vold­ta­eg­ten igen og igen (det kan i sig selv va­e­re en hård op­le­vel­se) før bed­rin­gen ind­tra­ef­fer.

Helt ny forsk­ning fra Eng­land og Nor­ge vi­ser, at vi må­ske har mis­for­stå­et år­sa­gen til PTSD. Den vi­den gør en ka­em­pe for­skel i be­hand­lin­gen af li­del­sen. Forsk­nin­gen vi­ser, at PTSD ik­ke er et ’hukom­mel­ses­pro­blem’, men langt me­re et re­sul­tat af fejl­slag­ne men­tale stra­te­gi­er, som gi­ver bag­slag og hol­der liv i symp­to­mer­ne. Dis­se stra­te­gi­er hand­ler mest om tids­kra­e­ven­de grub­le­ri­er som f.eks. skyld­be­to­ne­de grub­le­ri­er: ’Kun­ne jeg ha­ve hand­let an­der­le­des?’ el­ler vre­de grub­le­ri­er: ’Hvor­for har jeg det så­dan her?’. Tan­ker som i sto­re ma­eng­der kan mun­de ud i ag­gres­sion og vold.

Lad tan­ker­ne va­e­re

Vo­res krop og sind he­ler na­tur­ligt og af sig selv. For­stil dig, at du har skå­ret sig med en kniv, umid­del­bart vil du op­le­ve en ra­ek­ke symp­to­mer: Du blø­der, det gør ondt og der er et åbent sår i hu­den. De fle­ste men­ne­sker vil op­le­ve, at sår­et he­ler, men for nog­le bli­ver sår­et ved med at blø­de. Det kan va­e­re, for­di man he­le ti­den pil­ler i det, kon­stant for­sø­ger at ren­se det el­ler pak­ker det fuld­sta­en­dig va­ek, så det in­gen luft får. Men­ne­sker med PTSD op­le­ver at de­res ’sår’ ik­ke he­ler na­tur­ligt – net­op for­di de he­le ti­den ’pil­ler i det’, grub­ler over trau­met el­ler for­sø­ger at ’pak­ke’ min­der­ne va­ek.

Me­takog­ni­tiv te­ra­pi kra­e­ver ik­ke at man gen­forta­el­ler trau­met, det gør te­ra­pi­en me­re skån­som – og fak­tisk har den bed­re ef­fekt.

Der­i­mod la­e­rer te­ra­pe­u­ten pa­tien­ten at gi­ve ’sår­et’ luft uden at pil­le (dva­e­le) ved det. På den må­de får det ro til at he­le.

Et ek­sem­pel er den hjemvend­te sol­dat, som hav­de op­le­vet, at kvin­der og børn blev slå­et ihjel li­ge for­an ham. Det­te trau­me hjem­søg­te sol­da­ten, han op­le­ve­de si­tu­a­tio­nen igen og igen, som var det en film, der kør­te i hans ho­ved. Sol­da­ten for­søg­te fle­re gan­ge dag­ligt at ana­ly­se­re trau­me­si­tu­a­tio­nen, for at for­sø­ge at fin­de ud af om han kun­ne ha­ve hand­let an­der­le­des.

I vo­res me­takog­ni­ti­ve grup­per la­er­te han at kon­trol­le­re sin op­ma­er­k­som­hed, så han kun­ne va­el­ge at la­de trau­met va­e­re og gi­ve det tid til at he­le na­tur­ligt. Ef­ter kun seks ses­sio­ner op­le­ve­de han mar­kant fa­er­re symp­to­mer og langt bed­re livskva­li­tet.

16

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.