Vand, va­egt og ener­gi

BT - - KLUMME - Agurk 95 pct. Me­lon 95 pct. Squash 95 pct. Gu­le­rød­der 91 pct. Hvid­kål 90 pct.

Weekend - 06.08.2016

Som­mer­fe­ri­en er ved at va­e­re et over­stå­et ka­pi­tel for de fle­ste. Har du ta­get på i lø­bet af som­me­ren el­ler mang­ler du ener­gi, er der sa­er­ligt en ting, du kan gø­re for at gen­vin­de fi­gu­ren og få me­re ener­gi. Det er at drik­ke vand. Som­me­ren, som of­te by­der på var­me og me­re al­ko­hol end du er vant til, kan de­hy­dre­re din krop. Uden den va­er­di­ful­de va­e­ske kom­mer cel­ler­ne i uba­lan­ce og mi­ster ener­gi – og så prø­ver de at op­ho­be va­e­ske i ste­det for. Du bør dag­ligt drik­ke mindst 2-2,5 li­ter (alt af­ha­en­gig af din va­egt), for at op­ti­me­re din ener­gi og ved­li­ge­hol­de en nor­mal va­egt. Mang­ler du blot 5 pct. va­e­ske, mi­ster du op til 30 pct. af din sam­le­de ener­gi på en dag. Et tegn på va­e­ske­man­gel er ho­ved­pi­ne.

Så me­get skal du drik­ke:

Du skal hver dag drik­ke 0,0333 li­ter va­e­ske pr. ki­lo kro­p­sva­egt. Det kan va­e­re vand, frisk ju­i­ce el­ler ur­te­te. Kaf­fe, sort te, so­da­vand og al­ko­hol ta­el­ler ik­ke med. Du kan og­så spi­se dig til va­e­ske, men var­me­be­hand­ler du ma­den, for­svin­der en stor del.

Så me­get va­e­ske er der i:

De­hy­dre­ring gør og­så, at cel­ler­ne har sva­ert ved at hol­de de­res pH-va­er­di og be­ty­der, at de har sva­ert ved at hol­de de­res ener­gi. Bl.a. kan du op­le­ve at fryse, selv­om det egent­lig ik­ke er koldt. De­hy­dre­ring er og­så med til at for­sin­ke cel­ler­nes ar­bej­de med ud­rens­nin­gen, hvor­ved kan der ske op­hob­ning af af­falds­stof­fer og sy­re­re­ster, der kan va­e­re år­sag til livs­stils­syg­dom­me.

Vand som me­di­cin

Dr. Bat­mang­he­lidj, der har skre­vet bo­gen ‘Your bo­dy’s ma­ny cri­es for wa­ter’, me­ner, at de­hy­dre­ring er skyld i man­ge fle­re syg­dom­me, end man er klar over. Han me­ner og­så, at vand kan af­lø­se me­gen me­di­cin. Han har ar­bej­det med over 3.000 pa­tien­ter, der led af ma­ve­sår, kro­ni­ske smer­ter, au­toim­mu­ne syg­dom­me

Det de­hy­dre­rer din krop:

Stress. Kaf­fe og kof­fe­in­hol­di­ge drik­ke­va­rer – for hver kop, drik to sto­re glas vand. Al­ko­hol – for hver glas, drik to glas sto­re vand. Ek­strem var­me, drik 50 pct. me­re. Mo­tion og sport – drik ½-1 l. vand pr. tra­e­nings­ti­me. Nog­le for­mer for me­di­cin (la­es ind­la­eg­nings­sed­len un­der bi­virk­nin­ger og sørg for at drik­ke me­re). m.v. I be­hand­lin­gen brug­te han kun vand som ‘me­di­cin’. Al­le hans pa­tien­ter kom sig. Syg­dom­me skyl­des iføl­ge Dr. Bat­mang­he­lidj en for­skyd­ning i sy­re-ba­se­ba­lan­cen i cel­ler­ne, der jo er helt af­ha­en­gig af bl.a. va­e­ske for at kun­ne op­ret­hol­de de­res pH-ba­lan­ce. Da for­dø­jel­se af mad er af­ha­en­gig af et godt va­e­ske­ind­tag, er for­dø­jel­ses­pro­ble­mer og­så en li­del­se, som han har go­de re­sul­ta­ter med at be­hand­le med vand.

I gen­nem­snit ud­gør vand 45-55 pct. af va­eg­ten hos kvin­der og 55-65 pct. hos ma­end. Selv hos me­get over­va­eg­ti­ge men­ne­sker ud­gør va­e­sken na­e­sten halv­de­len af va­eg­ten. Vand er det ene­ste, vi ik­ke kan und­va­e­re i en fa­ste- el­ler sult­pe­ri­o­de, der stra­ek­ker sig over fle­re da­ge.

Tegn på at du er de­hy­dre­ret:

For­stop­pel­se. Tra­et­hed. Ho­ved­pi­ne. Va­e­ske­op­hob­nin­ger. Sva­ert ved at ta­be dig. Lavt blod­suk­ker. En sød tand. Svim­mel­hed. Søvn­løs­hed. Mørk urin. Mundtør­hed (tegn på al­vor­lig de­hy­dre­ring).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.