H

BT - - TEMA -

ele­ne Thie­sen vil ha­ve en und­skyld­ning for den psy­ki­ske smer­te, hun har bå­ret på he­le li­vet på grund af sta­tens over­greb. Si­den hun op­da­ge­de, at hun som barn var med i et eks­pe­ri­ment, har hun gen­tag­ne gan­ge rejst sa­gen i pres­sen. Ind­til vi­de­re er hun kun ble­vet mødt med tom­me løf­ter og af­slag.

I 2009 rej­ste den grøn­land­ske po­li­ti­ker Kuupik Klei­st spørgs­må­let om en und­skyld­ning over­for Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der af­vi­ste at si­ge und­skyld. I 2010 lo­ve­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes da­va­e­ren­de grøn­landsord­fø­rer, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil­le gi­ve en und­skyld­ning, når de kom i re­ge­ring. Men da S-re­ge­rin­gen for godt et år si­den gik af, var der sta­dig ik­ke fal­det en und­skyld­ning.

S lover und­skyld­ning – igen

Men den bør de få, si­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye grøn­landsord­fø­rer Ka­rin Gaards­ted.

»Den dan­ske stat bør gi­ve en ufor­be­hol­den und­skyld­ning. Der er ik­ke man­ge af de 22 børn til­ba­ge. Hvis vi skal nå at gø­re no­get ved det, er det nok ved at va­e­re på ti­de,« si­ger hun.

Hun får op­bak­ning fra Al­ter­na­ti­vet og fra En­heds­li­sten.

»Hvis ik­ke man i det mind­ste kan si­ge und­skyld til nog­le, vi har la­vet over­greb på, så hø­rer al­ting jo op,« si­ger Chri­sti­an Juhl, der er En­heds­li­stens grøn­landsord­fø­rer. Han kal­der eks­pe­ri­men­tet for et van­vit­tigt pro­jekt.

Men De Kon­ser­va­ti­ve er imod at gi­ve en und­skyld­ning. Grøn­landsord­fø­rer Met­te Abild­gaard op­ly­ser, at det er par­tiets prin­ci­pi­el­le hold­ning ’at man ik­ke kan be­de nu­ti­den om at und­skyl­de for for­ti­den.’

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann har sam­me hold­ning. Hun vil ik­ke stil­le op til in­ter­view, men skri­ver i en kom­men­tar:

»Jeg kan ik­ke und­skyl­de for alt det, der er sket til­ba­ge i ti­den, som vi i dag vil­le ha­ve gjort an­der­le­des. Hi­sto­ri­en står ik­ke til at aen­dre, vi må i ste­det gla­e­de os over, at ti­den er en an­den nu. Men sam­ta­len om hi­sto­ri­en er vig­tig, så vi hu­sker de be­gi­ven­he­der, der har ført os frem til, hvor vi er i dag.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.