C

BT - - TEMA -

ana­da har sagt und­skyld. Au­stra­li­en har sagt und­skyld.

I 2008 und­skyld­te den da­va­e­ren­de au­stral­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ke­vin Rudd, at den au­stral­ske stat hav­de tvangs­fjer­net man­ge tu­sin­de abo­ri­gin­ske børn for at op­dra­ge dem, som ko­lo­ni­her­rer­ne øn­ske­de. Sam­me år und­skyld­te den ca­na­di­ske re­ge­ring for at ha­ve tvangs­fjer­net over 150.000 inu­it- og in­di­a­ner­børn over en pe­ri­o­de på 100 år. Det var sa­ger, der til for­veks­ling lig­ner hi­sto­ri­en om de 22 grøn­land­ske børn. Men i Dan­mark – si­ger sta­ten sta­dig in­gen­ting.

Ei und­skyld­ning kan ko­ste

De au­stral­ske og ca­na­di­ske und­skyld­nin­ger faldt ef­ter lan­ge po­li­ti­ske pro­ces­ser. Det er helt nor­malt i den slags sa­ger, si­ger Ma­lin Ar­vids­son, der er ad­junkt ved Öre­bro Uni­ver­si­tet og har for­sket i godt­gø­rel­ser for over­greb i for­bin­del­se med so­ci­a­le ind­greb.

»Det be­gyn­der som re­gel med, at de in­vol­ve­re­de ta­ger em­net op og får jour­na­li­ster og for­skel­li­ge po­li­ti­ke­re til at in­ter­es­se­re sig for em­net og ta­ge fat på en lang po­li­tisk pro­ces. I sid­ste en­de af­gø­res det he­le af, hvil­ke al­li­e­re­de man kan få med sig, og hvil­ken op­ma­er­k­som­hed man kan få rejst om sin sag,« si­ger hun. At sta­ter­ne kvi­er sig ved at ta­ge skyl­den, er ik­ke kun et spørgs­mål om mang­len­de pli, men og­så et spørgs­mål om pen­ge.

Den ca­na­di­ske und­skyld­ning ko­ste­de sta­ten 23,5 mia. kr. i er­stat­ning. Og­så i Dan­mark kan en und­skyld­ning ka­ste er­stat­nings­krav af sig, for­kla­rer ad­vo­kat Chri­sti­an Har­lang, der har ført fle­re prin­ci­pi­el­le sa­ger mod sta­ten.

»Hvis man und­skyl­der no­get, be­ty­der det, at man har en skyld. Når man er­ken­der, at man har en skyld, er­ken­der man og­så, at man har et pro­blem, og så kan det va­e­re, at de ska­de­lid­te rej­ser sag,« for­kla­rer han.

Iføl­ge Chri­sti­an Har­lang vil det al­tid va­e­re for­holds­vis la­ve be­løb, der bli­ver idømt i den ty­pe sa­ger i Dan­mark. I Thu­lesa­gen, der hand­le­de om tvangs­flyt­nin­ger, blev der f.eks. gi­vet er­stat­nin­ger på mel­lem 15.000 og 25.000 kr. Weekend - 06.08.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.