Først ta­ger vi New York med War­hol, der­na­est Ber­lin – og så vi­de­re til …

BT - - NAVNE -

70 ÅR I DAG

Tor­ben Weirup | tow@ber­ling­s­ke.dk

Jo­hn Klys­ners »kunst­ne­ri­ske ar­bej­de er in­ter­na­tio­nalt dansk«. Men­te An­dy War­hol. Og til­fø­je­de:

»Hans va­er­ker er unik­ke og ful­de af fan­ta­si.«

Jo­hn Klys­ner traf An­dy War­hol i 1970er­nes New York. Sam­men op­da­ge­de de, at de hav­de me­re end fød­sels­da­gen – 6. au­gust – til fa­el­les. Gen­nem nog­le år var Jo­hn Klys­ner med i ar­bej­det i War­hols be­røm­te ate­li­er, The Fa­ctory, men så skul­le Klys­ner vi­de­re igen. Til­ba­ge til Ber­lin, hvor han kom fra, for Ber­lin var en af de by­er, hvor nog­le af de så­kaldt vil­de ma­le­re re­vi­ta­li­se­re­de bil­led­kun­sten.

Det var i Vest­ber­lin, kunst­n­er­kar­ri­e­ren for al­vor tog sin be­gyn­del­se. In­den da hav­de Klys­ner blandt an­det stu­de­ret sprog, hvil­ket skul­le vi­se sig me­get nyt­tigt i hans lan­ge liv som kosmopo­li­tisk rej­sen­de i rast­løs be­va­e­gel­se fra by til by. Han hav­de og­så ar­bej­det som tøj­de­sig­ner og som jour­na­list af den slags, der le­ve­re­de kul­tur­repor­ta­ger til dan­ske avi­ser fra det gla­mourø­se Pa­ris og

swin­ging Lon­don. Så­dan har li­vet for­met sig for Jo­hn Klys­ner, der det me­ste af sit liv har bo­et og ar­bej­det og haft det godt i USA og i for­skel­li­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de, hvor han er ble­vet me­get vel mod­ta­get. Me­get bed­re end i Dan­mark. Hvor det dog og­så er ble­vet til mar­kan­te ud­stil­lin­ger. Og­så pu­bli­kums­ma­es­sigt. For ek­sem­pel den sto­re ud­stil­ling i Ka­strup­gårds­am­lin­gen for ti år si­den.

Gen­nem om­kring 250 bil­le­der blev de be­sø­gen­de ført gen­nem Jo­hn Klys­ners fan­ta­si­ful­de og magi­ske uni­vers med ho­ved­fi­gu­rer som Dron­nin­gen og Trold­man­den, der re­pra­e­sen­te­rer hen­holds­vis det fe­mi­ni­ne og det ma­skuli­ne i til­va­e­rel­sen, og så et myl­der af fi­gu­rer, der blandt an­det kom­mer fra Ve­nus.

Gen­nem­sy­ret af iro­ni og ero­tik

I Jo­hn Klys­ners bil­le­der fu­sio­ne­rer de to livs­for­mer til sa­el­som­me va­es­ner. Iro­ni og ero­tik er gen­nem­gå­en­de ele­men­ter i Klys­ners ver­den, der og­så er pra­e­get af stor bur­lesk mun­ter­hed, og hans på sam­me tid sur­re­a­le, teg­nenk­le og eks­pres­si­ve bil­le­der sy­nes at min­de om, at ver­den bå­de er smuk og far­lig.

En hu­mo­ri­stisk se­rie – ’Post fra Ve­nus’ – be­stod af me­get for­stør­re­de bil­le­der af fri­ma­er­ker fra al­ver­dens lan­de, hvor han be­ar­bej­de­de ek­si­ste­ren­de fri­ma­er­ker og i øv­rigt hav­de den idé, at po­stva­es­ner­ne skul­le ud­gi­ve ark med fri­ma­er­ker, der al­le var in­di­vi­du­elt for­skel­li­ge, så man kun­ne va­el­ge li­ge det, der pas­se­de til ens sinds­stem­ning og dét brev net­op dén dag.

Mulig­he­den for liv på Ve­nus var no­get, der op­tog Jo­hn Klys­ner som barn i Kø­ben­havn. Det var no­get, der lå i ti­den, og Jo­hn Klys­ner, der be­gynd­te at teg­ne me­get tid­ligt, men ik­ke føl­te for de me­re for­mel­le ud­dan­nel­ser, spe­ku­le­re­de på, hvor­dan an­dre ver­de­ners va­es­ner så ud, og den op­ta­get­hed trak lan­ge spor gen­nem va­er­ket sam­men med be­gej­strin­gen for H.C. An­der­sen og Ka­ren Blixen – og den mu­si­kal­ske in­spira­tion fra ae­l­dre re­li­gi­øs mu­sik over den nord­afri­kan­ske rai-tra­di­tion til David Bowie.

Spid­se for­mer og kla­re far­ver

Med den ba­ga­ge har han ma­let bil­le­der og løst op­ga­ver af skul­p­tu­rel ka­rak­ter til det of­fent­li­ge rum i navn­lig Ita­li­en, Spa­ni­en og Tys­kland. I Ham­burg skab­te han blandt an­det en ra­ek­ke over­di­men­sio­ne­re­de sto­le og et par gavlma­le­ri­er til en park, li­ge­som han skab­te et logo og en udsmyk­ning til by­ens re­pra­e­sen­ta­tions­lo­ka­ler i Bruxel­les. Man­ge af dem er pra­e­get af hans ka­rak­te­ri­sti­ske spid­se for­mer og kla­re far­ver, der og­så ken­de­teg­ner hans logo til det dansk-fran­ske kul­tur­år i 1987.

Men så måt­te han vi­de­re på vej­en i li­vet. For det na­e­ste sted er der ny in­spira­tion. I den na­e­ste by er der nye bil­le­der, der skal ma­les.

Ma­le­ren og teg­ne­ren Jo­hn Klys­ner er mest kendt uden for lan­dets gra­en­ser. Dan­mark har han be­søgt fra tid til an­den af ka­er­lig­hed til lan­det. | Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.