HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04

Da­gen teg­ner til at bli­ve hvid el­ler sort. Du har det med at va­e­re lidt for kon­ser­va­tiv i di­ne hold­nin­ger til, hvor­dan de an­dre op­fø­rer sig. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

TYREN

20.04 -20.05 Jo me­re du kan for­e­ne di­ne drøm­me med kon­kre­te hand­lin­ger, des bed­re vil da­gen teg­ne sig for dig. En god dag til køb el­ler salg. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi: **** **

TVIL­LIN­GER­NE

21.05 -20.06 Hvis du for­e­ner di­ne tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger, så er du godt kø­ren­de i dag. Det ga­el­der om at lyt­te og va­e­re op­ma­er­k­som på din in­tu­i­tion. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi: **** **

KREBSEN

21.06 -21.07 Der lig­ger no­get og ul­mer i dit ka­er­lig­heds­liv. Om det er et gam­melt for­hold, som dril­ler el­ler det er et nyt, som du har lyst til, er usik­kert. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:* ***** Øko­no­mi:* *****

LØ­VEN

22.07 -22.08 Du skal nok ik­ke reg­ne med di­ne om­gi­vel­sers hja­elp i for­bin­del­se med en prak­tisk sag. Til gen­ga­eld vil du kla­re det bed­re, end du selv tror. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:** ****

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Du fø­ler dig uret­fa­er­digt be­hand­let i en be­stemt sag. Det bed­ste, du kan gø­re i den for­bin­del­se, er at ta­ge fat i pro­ble­mer­ne selv. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

VA­EG­TEN

23.09 -22.10 Du fø­ler dig oven­på og er glad for den må­de, dit liv fol­der sig ud på li­ge for ti­den. Du går med nye tan­ker om­kring di­ne hjem­li­ge for­hold. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Du er me­re hel­dig, end du må­ske tror. Du har de bedst ta­en­ke­li­ge aspek­ter til at gø­re di­ne stør­ste drøm­me til vir­ke­lig­hed, så kom i gang! Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

SKYTTEN

22.11 -20.12 Jo me­re du la­der din fan­ta­si få lov til at fol­de sig ud, des bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Der er jo en grund til, at du har den! Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

STENBUKKEN

21.12 -19.01 Der skal ik­ke me­get til, før du fø­ler dig uret­fa­er­digt be­hand­let. Prøv og ta­enk ef­ter, om det må­ske er dig selv, som er for na­er­ta­gen­de. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Der er fo­kus på øko­no­mi el­ler an­dre ting, som har med di­ne va­er­di­er at gø­re. Det er og­så i dag, at du ger­ne må sa­et­te en god va­er­di på dig selv. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

FISKENE

19.02 -19.03 Børn, leg, sjov el­ler kre­a­ti­ve in­ter­es­ser er det, som vil fyl­de din dag. Du er i hu­mør til at gø­re no­get, du nor­malt ik­ke vil­le gø­re. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:* *****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.