Ru­ten og lø­bet

BT - - OL I RIO -

Ru­ten er hård – den hår­de­ste i man­ge, man­ge år ved et OL, og det for­ven­tes fle­re ste­der, at den vi­ser sig for hård for pun­ch­eur-ty­per som Greg van Aver­ma­et og Pe­ter Sa­gan. Så de fle­ste for­ven­ter, at vi kom­mer til at se en bjer­gryt­ter, der har hold­bar­hed til at kø­re en fi­na­le ef­ter de man­ge ki­lo­me­ter i sad­len. Lø­bet er 256 ki­lo­me­ter langt og med sam­let me­re end 4.000 høj­de­me­ter.

Ru­ten er de­sig­net med to om­gan­ge – den før­ste kal­des for Gru­ma­ri-run­den, som kø­res fi­re gan­ge. Den rum­mer to stig­nin­ger. Den før­ste er 1,2 ki­lo­me­ter og med et gen­nem­snit på syv pro­cent – stej­le­ste sted er 13 pro­cent. Her­ef­ter kom­mer en 2,1 ki­lo­me­ter stig­ning med 4,5 pro­cent i gen­nem­snit. Ud over bak­ken rum­mer rund­t­u­ren her­u­de og­så en sek­tion med bro­sten på to ki­lo­me­ter.

Her­fra kø­rer man hen til Vis­ta Chin­esa-run­de, der skal kø­res tre gan­ge med en op­kør­sel over 8,9 ki­lo­me­ter, hvor der er en lil­le ned­kør­sel un­der­vejs. Det stej­le­ste sted er bak­ken 11,9 pro­cent.

Der ven­ter en skarp ned­kør­sel på seks ki­lo­me­ter. Lø­bet slut­ter med 17,3 fla­de ki­lo­me­ter.

FO­TO: REU­TERS

Tour de Fran­ce-vin­der Chris Froo­me har sto­re am­bi­tio­ner om at vin­de OL-lø­bet, og han er og­så blandt fa­vo­rit­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.