TV2 SKAL TILBAGE TIL FYN

BT - - NYHEDER -

MEDIEUDSPIL

Nu vil Dansk Fol­ke­par­ti ha­ve vendt ud­vik­lin­gen og sen­de TV2an­sat­te tilbage over Sto­re­ba­elt, for­di par­ti­et øn­sker at frem­me ud­vik­lin­gen i provin­sen. Det for­kla­rer par­tiets me­di­e­ord­fø­rer Mor­ten Ma­ri­nus.

»Da TV2 blev etab­le­ret, var det me­nin­gen, at me­d­ar­bej­der­ne skul­le ha­ve ho­ved­sa­e­de i Oden­se. Nu har det vist sig, at der er sket et skred i me­d­ar­bej­der­til­gan­gen til TV2’s af­de­ling på Teg­l­hol­men i Kø­ben­havn. Det vil vi ger­ne ha­ve stand­s­et,« forta­el­ler han.

BT kun­ne i går be­ret­te om Dansk Fol­ke­par­tis pla­ner om at slag­te fle­re af de po­pu­la­e­re tv-pro­gram­mer på Dan­marks Ra­dio. Blandt an­det øn­sker DF at sløj­fe se­er­mag­ne­ter som ’X Fa­ctor’ og ’Bar­na­by’, da de me­ner, at pro­gram­mer­ne ik­ke le­ver op til ka­na­lens pu­blic ser­vi­ce-for­plig­tel­ser. Nu er tu­ren så kom­met til TV2 og sta­tio­nens an­sat­te på Teg­l­hol­men. In­gen kon­kre­te pla­ner Iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti tje­ner cir­ka halv­de­len af al­le TV2-an­sat­te de­res hy­re i Kø­ben­havn, og det er alt for man­ge, ly­der det fra par­ti­et. Mor­ten Ma­ri­nus har dog sva­ert ved at bli­ve kon­kret, når det kom­mer til, hvil­ke me­d­ar­bej­de­re som skal tilbage til Fyn.

»Vi har in­gen kon­kre­te pla­ner om, hvil­ke me­d­ar­bej­de­re der skal tilbage. Det kan bå­de va­e­re nyheds­jour­na­li­ster, men og­så ad­mi­ni­stra­ti­ve folk,« ly­der hans svar.

Man har si­den be­gyn­del­sen af 00er­ne for­søgt at pri­va­ti­se­re TV2, der del­vist er fi­nan­si­e­ret af li­cens­pen­ge og re­k­la­mer. Dansk Fol­ke­par­ti er over­be­vist om, at det mis­lyk­ke­de for­søg på at sa­el­ge TV2 er år­sag til, at fle­re me­d­ar­bej­de­re er ble­vet ryk­ket øst­på.

Re­ge­rin­gen og kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) er helt eni­ge med Dansk Fol­ke­par­ti i, at me­di­er­ne skal va­e­re mang­fol­di­ge og til­go­de­se al­le lands­de­le. Men han vil ik­ke ta­ge stil­ling til støt­te­par­tiets ud­spil.

»Jeg er enig med Dansk Fol­ke­par­ti i, at der skal va­e­re en stør­re mang­fol­dig­hed i det dan­ske me­di­e­bil­le­de, men jeg ta­ger ik­ke stil­ling til no­get kon­kret før til ef­ter­å­ret, hvor jeg selv kom­mer med et ud­spil,« si­ger han til BT.

Til Dansk Fol­ke­par­tis pla­ner om at flyt­te de TV2-an­sat­te si­ger han:

»Jeg ser, at Dansk Fol­ke­par­ti har øn­sker for TV2, men jeg kan kun si­ge, at TV2 skal le­ve op til si­ne for­plig­tel­ser, og det har jeg selv­føl­ge­lig en for­vent­ning om, at de gør.«

TV2 hav­de pre­mi­e­re 1. ok­to­ber 1988, da sta­tio­nen brød Dan­marks Ra­dios mo­nopol på lands­da­ek­ken­de fjern­syn. For­u­den de dag­li­ge nyheds­ud­sen­del­ser blev quiz- og un­der­hold­nings­pro­gram­mer­ne ’Lyk­ke­hju­let’ og ’Ele­va2ren’ sta­tio­nens før­ste sto­re tv-suc­ce­ser.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra TV2’s di­rek­tør Me­re­te El­d­rup til Dansk Fol­ke­par­tis ud­spil, men hun vend­te i går ik­ke tilbage på BTs hen­ven­del­ser.

Mod­sat TV2 er der i Dan­marks Ra­dio kon­kre­te pla­ner om at flyt­te an­sat­te til provin­sen. I april be­slut­te­de DR’s le­del­se, at pu­blic ser­vi­ce­sta­tio­nen in­den la­en­ge vil flyt­te en ra­ek­ke me­d­ar­bej­de­re va­ek fra Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.