Nor­ske ho­f­eks­per­ter over­ra­ske­de over skils­mis­se

BT - - NYHEDER -

Kon­ge­li­ge skils­mis­ser er ik­ke la­en­ge­re et uhørt fa­eno­men. Al­li­ge­vel kom­mer det bag på nor­ske kon­ge­hu­s­eks­per­ter, at prin­ses­se Märtha Lou­i­se skal skil­les fra sin mand gen­nem de se­ne­ste 14 år, Ari Be­hn.

»Jeg hav­de tro­et, at de vil­le hol­de sam­men,« si­ger Wi­becke Lie, der fulg­te kon­ge­hu­set ta­et i man­ge år for nyheds­bu­reau­et NTB.

Og­så Tor Bo­mann-Lar­sen, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om den nor­ske kon­ge­fa­mi­lie, er over­ra­sket.

Det nor­ske kon­ge­hus of­fent­lig­gjor­de skils­mis­sen fre­dag. Par­ret, der gif­te­de sig 24. maj 2002, har tre døtre på hen­holds­vis 13, 11 og 7 år.

»Li­vet kø­rer ik­ke på skin­ner. Det har bå­de Ari og jeg er­fa­ret. Men al­ler­ty­de­ligst bli­ver det nu, hvor li­vet har gjort nog­le krums­pring for os, som vi al­drig hav­de for­ud­set,« si­ger Märtha Lou­i­se i en pres­se­med­del­el­se og op­ly­ser, at par­ret gen­nem la­en­ge­re tid har for­søgt at red­de ae­g­te­ska­bet.

»Det er for­fa­er­de­ligt at op­le­ve, at der ik­ke er me­re, vi kan gø­re. Vi fø­ler skyld, for­di vi ik­ke la­en­ge­re kan ska­be den tryg­ge fa­el­les havn sam­men, som vo­res børn fortje­ner. Men vi hå­ber og tror, at vi kan hol­de fast i ven­ska­bet gen­nem det, der nu lig­ger for­an os,« si­ger prin­ses­sen.

44-åri­ge Märtha Lou­i­se er num­mer fi­re i ar­ve­føl­gen til tro­nen ef­ter sin bror, kron­prins Haa­kon, og hans to børn, prin­ses­se In­grid Ale­xan­dra og prins Sver­re Magnus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.