Met­te Fre­de­rik­sen:

BT - - NYHEDER -

Det må hand­le om at frem­tids­sik­re vo­res vel­fa­erds­sam­fund i ste­det for at be­gyn­de at af­mon­te­re det sva­er si­tu­a­tion. Så nej, det kom­mer vi ved gud ik­ke til. Det ser jeg ik­ke for mig,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen. Pro­ble­mer for mil­li­ar­der en øko­no­misk 2025-plan. Pro­gram­met in­de­hol­der og­så an­dre kom­pli­ce­re­de og mil­li­ards­to­re pro­blem­stil­lin­ger, som der skal fin­des løs­nin­ger på.

For det før­ste skal der la­ves et nyt sy­stem til ejen­doms­vur­de­rin­ger, som skal dan­ne grund­lag for op­kra­ev­ning af dan­sker­nes bo­ligskat­ter, som år­ligt ud­gør en ind­ta­egt på godt 40 mia. kr. for den dan­ske statskas­se.

Der­u­d­over skal der fin­des en ny mo­del til fi­nan­si­e­ring af den grøn­ne om­stil­ling, idet den nu­va­e­ren­de PSO-af­gift er i strid med EU-reg­ler­ne. De sam­le­de PSO-ud­gif­ter skøn­nes at va­e­re på 70 mia. kr. over de na­e­ste ti år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.