DF har nøg­len

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­ti kom­mer til at stå i en nøg­lepo­si­tion i de her for­hand­lin­ger. Vi har sagt klart, at vi ik­ke vil va­e­re med til en yder­li­ge­re ska­evvrid­ning af Dan­mark

Met­te Fre­de­rik­sen mel­der sig klar til at ta­ge et me­dansvar for beg­ge de­le. Men kun hvis det sker som led i en sam­let af­ta­le, der gi­ver hen­de ind­fly­del­se på den øko­no­mi­ske po­li­tik i øv­rigt. Pen­ge ud ad vin­du­et »De kas­ser, der er på bor­det, gri­ber jo ind i hin­an­den, så man kan ik­ke se det som no­get, der er uaf­ha­en­gigt af nog­le par­ti­ers øn­sker om skat­te­let­tel­ser.

Vi vil ik­ke sid­de og lø­se en vig­tig sam­funds­op­ga­ve det ene sted, for at der så bag­ef­ter er nog­le blå par­ti­er, der kan sid­de og smi­de pen­ge­ne ud ad vin­du­et. Den går selv­føl­ge­lig ik­ke,« si­ger hun. I vir­ke­lig­he­den er det jo en to­talt kølig pri­o­ri­te­rings­dis­kus­sion, vi kom­mer ind i. For hver gang du bru­ger én kro­ne på en skat­te­let­tel­se i top­pen, har du én kro­ne min­dre til dit sund­heds­va­e­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.