DF: Vi er klar til sam­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

JA TAK Det va­ek­ker gla­e­de i DF-le­del­sen, at S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen op­teg­ner et sam­ar­bej­de mel­lem bl.a. de to par­ti­er som den nøg­le, der kan af­va­er­ge skat­te­let­tel­ser og sik­re vel­fa­er­den i det po­li­ti­ske ef­ter­år. Grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup kal­der mel­din­gen ’me­get po­si­tiv’.

»So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kan va­el­ge to ve­je. Den ene er at ta­ge et me­dansvar. Den an­den er at gå ef­ter et fol­ke­tings­valg og ska­be så me­get ka­os som mu­ligt. Jeg op­fat­ter det her som, at de har valgt den rig­ti­ge vej,« si­ger han.

Han er­kla­e­rer sig enig i, at den vej ser ud til at va­e­re den bed­ste for Dan­mark.

»Det kun­ne va­e­re teg­nin­gen til no­get godt, for vi ser ba­re ik­ke top­skat­te­let­tel­ser som det evigt sa­lig­gø­ren­de. Vi er og­så eni­ge i, at der skal ske no­get i for­hold til vel­fa­erd og i for­hold til ud­dan­nel­ser, så vi kan få ef­ter­ud­dan­net vo­res egen ar­bejds­kraft. Sam­ti­dig er det så og­så vig­tigt, at vi får stop­pet den so­ci­a­le dum­ping,« me­ner Skaarup. S skal va­e­re med til at stram­me Han til­fø­jer, at og­så stram­nin­ger af ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken bli­ver et ’ek­stremt af­gø­ren­de te­ma i ef­ter­å­ret’.

»Og det hå­ber jeg så, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil va­e­re med til.«

Fore­holdt at Met­te Fre­de­rik­sen op­for­drer Dansk Fol­ke­par­ti til at gi­ve en egent­lig ga­ran­ti for, at det er den vej, de vil gå i ef­ter­å­ret, sva­rer Skaarup:

»Den kan jeg godt gi­ve. Vi vil ger­ne sam­ar­bej­de med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, hvis de smø­ger ae­r­mer­ne op. Og det for­står jeg, at de ger­ne vil.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.