Far­vel til bu­ra­eg i dan­ske bu­tik­ker

BT - - NYHEDER -

UDFASNING Én ef­ter én har de sto­re su­per­mar­kedska­e­der med­delt, at det snart er slut med bu­ra­eg på hyl­der­ne. Coop vil fjer­ne bu­ra­eg fra al­le ka­e­dens bu­tik­ker in­den 2020, og Dansk Su­per­mar­ked har valgt at ud­fa­se sal­get in­den ud­gan­gen af 2017.

I den­ne uge fulg­te Re­ma 1000 trop og be­bu­de­de, at bu­ra­eg se­ne­st fra mid­ten af 2018 vil va­e­re for­tid i den nor­ske­je­de ka­e­de.

Der er cir­ka 24 pro­du­cen­ter af bu­ra­eg her­hjem­me, som med be­slut­nin­gen om at ud­fa­se bu­ra­eg en­ten skal indstil­le el­ler om­stil­le pro­duk­tio­nen.

»Det bli­ver en ka­em­pe­stor ud­for­dring for pro­du­cen­ter­ne at la­eg­ge om og kun­ne lå­ne pen­ge til det. De har li­ge in­ve­ste­ret man­ge pen­ge for ba­re fem-seks-syv år si­den, da der kom nye krav. De an­la­eg, de har stå­en­de, er over­ho­ve­det ik­ke af­skre­vet,« si­ger sek­tor­chef Jør­gen Ny­berg Lar­sen fra bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske AEg. Dyrt for pro­du­cen­ter­ne Frem mod 2012 in­ve­ste­re­de pro­du­cen­ter­ne op mod 350 mil­li­o­ner kro­ner i for­bin­del­se med nye EU-krav om be­ri­ge­de bu­re.

Skal drif­ten nu endnu en gang la­eg­ges om, kra­e­ver det for man­ge pro­du­cen­ters ved­kom­men­de nye mil­li­onlån af ban­ker­ne. Bran­chen hav­de der­for ger­ne set, at pro­du­cen­ter­ne fik lidt la­en­ge­re tid til at om­la­eg­ge pro­duk­tio­nen.

Sa­er­ligt Dansk Su­per­mar­keds be­slut­ning fra ju­ni i år om at ud­fa­se bu­ra­eg se­ne­st ved ud­gan­gen af na­e­ste år va­ek­ker har­me.

»For ae­g­pro­du­cen­ter er en tids­gra­en­se på et år el­ler min­dre fuld­sta­en­dig hor­ri­belt. De har dyr i pro­duk­tion i na­e­sten to år. Så de hø­ner, der skal la­eg­ge aeg na­e­ste år, lig­ger en­ten i ru­ge­ma­ski­ne nu el­ler er ude på ejen­dom­men som høn­ni­ker. Så dem kan man ba­re slå ihjel, og det sy­nes jeg er dybt uet­isk.«

»En om­la­eg­nings­tid på fi­re-fem år, som nog­le af de an­dre ka­e­der har sagt, kan vi bed­re le­ve med,« si­ger Jør­gen Ny­berg Lar­sen. Kri­tik er for­fejl­et Pres­se­chef Mads Hvit­ved Grand, Dansk Su­per­mar­ked, kal­der kri­tik­ken for ’for­fejl­et’ og ’no­get pjat’.

»Der er ik­ke no­gen, og sa­er­ligt ik­ke ae­g­pro­du­cen­ter­ne, der kan va­e­re i tvivl om, at ud­vik­lin­gen kun går én vej. De se­ne­ste tre år har vi hal­ve­ret sal­get af bu­ra­eg, og ale­ne i år er sal­get fal­det 35 pro­cent i Føtex. Det har på al­le må­der stå­et klart i gan­ske man­ge år, at bu­ra­eg er på vej ud. Kun­der­ne er ved at ud­fa­se dem, og det sker i me­get hur­tigt tem­po,« si­ger Mads Hvit­ved Grand. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.