7 sta­er­ke råd før du kø­ber stu­die-pc

BT - - NYHEDER -

3. For høj ydel­se er dyrt Lad va­e­re med at kø­be spe­ci­fi­ka­tio­ner, som du ik­ke har brug for. Isa­er er sta­er­ke pro­ces­so­rer for­dy­ren­de. Hvis du blot skri­ver og sur­fer, skal du va­el­ge en re­la­tiv bil­lig ba­er­bar med en ri­me­lig ydel­se. Brug så hel­le­re pen­ge­ne på at få et godt ta­sta­tur og er­go­no­mi. Men er der ta­le om en ud­dan­nel­se, der stil­ler krav om at be­hand­le gra­fik, film el­ler fo­to, skal du va­el­ge en pc med i5- el­ler i7-pro­ces­sor og de­di­ke­ret gra­fik­kort. 4. Gå ef­ter 8-10 ti­mer uden net­strøm På stu­di­et er der ik­ke al­tid ad­gang til strøm, og hvis du er me­get på stu­di­ets trå­d­lø­se net­va­erk, slu­ger din pc en mas­se bat­te­ri­strøm. Der fin­des man­ge bil­li­ge pc-bud på mar­ke­det, som gi­ver god pris/ ydel­se, men med en bat­te­ri­tid på blot 4-5 ti­mer. Drop dem! Køb i ste­det en ma­ski­ne, som har bat­te­ri­tid på 8-10 ti­mer (el­ler til­køb et stør­re bat­te­ri). 5. Den ret­te for­bin­del­se Va­er op­ma­er­k­som på, at nog­le ud­dan­nel­ser kra­e­ver et­her­net-for­bin­del­se, HDMI el­ler har an­dre sa­er­li­ge krav. Un­der­søg det­te før køb. Du kan dog få adap­ter­stik til de fle­ste spe­ci­al­til­slut­nin­ger, hvis du har over­set spe­ci­al­krav. 6. Mo­bilt net­va­erk i pc’en? Fle­re pc’er får sim­kort-hol­der, så du kan gå på det mo­bi­le net.

Det er va­erd at over­ve­je, hvis du rej­ser me­get el­ler f.eks. be­sø­ger et som­mer­hus uden trå­d­løs rou­ter. Det gi­ver dig og­så fri­hed til at ar­bej­de i mar­ken, hvis det kra­e­ves i dit stu­die. Du kan selv­føl­ge­lig kø­be en ek­stern dong­le el­ler be­nyt­te din mo­bil­te­le­fon som rou­ter, men det er ik­ke helt så kom­forta­belt. 7. Når stu­di­et er be­skidt Nog­le ud­dan­nel­ser og det ef­ter­føl­gen­de job fo­re­går i ’be­skid­te’ mil­jø­er som f.eks. byg­ge­plad­ser el­ler ski­be. Det kan nor­ma­le pc’er ik­ke tå­le, og de ri­si­ke­rer hur­tigt at op­gi­ve ae­v­red. Her kan du over­ve­je at va­el­ge en så­kaldt ’tough’ mo­del, som er ro­bust byg­get og kan tå­le vandsta­enk, støv og me­get skif­ten­de tem­pe­ra­tu­rer. Tjek, at den ud­pe­ge­de com­pu­ter er so­lidt byg­get: Vrid lidt i chas­si­set og ma­erk, hvor stift det er. Der er to ulem­per ved dis­se sa­er­lig hård­fø­re pc’er: De er tun­ge og fyl­di­ge, og de ko­ster no­get me­re end den tra­di­tio­nel­le no­te­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.