Da den roy­a­le kr­udt­tøn­de eks­plo­de­re­de

BT - - NYHEDER -

KON­GE­HU­SET

»I får nok et lidt an­der­le­des in­ter­view, end I hav­de reg­net med,« min­des Jør­gen Jes­sen, at prins Hen­riks se­kre­ta­er Mo­gens Chri­sten­sen ad­va­re­de om, da dø­ren til slot­tet ble­vet åb­net. Hav­de det ik­ke godt Fra lej­lig­he­den i Rung­sted, hvor den nu pen­sio­ne­re­de Jør­gen Jes­sen bor med sin ko­ne An­net­te, er der ud­sigt til Øre­sund. Men det er ik­ke dén, der har den nu 72-åri­ge Jør­gen Jes­sens op­ma­er­k­som­hed.

I ste­det ro­der han kon­cen­tre­ret i stak­ken af gam­le BT-ud­klip og fo­tos fra en lang kar­ri­e­re, som lig­ger på bor­det for­an ham og vid­ner om, at det roy­a­le stof al­tid har haft en vig­tig plads i BT.

Et el­ler an­det sted i bun­ken skal dén lig­ge – ar­tik­len, vi ta­ler om.

Selv om bå­de Jør­gen Jes­sen og Bo­dil Cath var gar­ve­de rot­ter i fa­get, skul­le der et par ek­stra dy­be indån­din­ger til for at be­va­re fat­nin­gen, da først prins Hen­rik rul­le­de sig ud.

»Hur­tigt gik det op for os, hvad pro­ble­met var, nem­lig at han var ble­vet num­mer tre i Dan­mark. Og det vil­le han ger­ne ud­dy­be. Han snak­ke­de vir­ke­lig, vir­ke­lig la­en­ge,« si­ger Jør­gen Jes­sen, som min­des, at bå­de han og Bo­dil Cath blev sta­er­kt be­kym­re­de for Prin­sen.

»Det var så ty­de­ligt, at han ik­ke hav­de det godt, at vi på vej­en ud sag­de til hans se­kre­ta­er, at vi hå­be­de, at Prin­sen ik­ke skul­le va­e­re på slot­tet ale­ne. Det var vir­ke­lig al­vor­ligt.«

Men prins Hen­riks men­tale til­stand var ik­ke de­res ene­ste be­kym­ring.

I hvert fald hu­sker Jør­gen Jes­sen dét, der var hans før­ste tan­ke, da dø­ren til slot­tet i Caïx luk­ke­de sig bag dem.

»Det her kom­mer al­drig i avi­sen.« Hel­ve­de brød løs Beg­ge BT-me­d­ar­bej­de­re var over­be­vi­ste om, at no­gen – som i kon­ge­hu­set – vil­le sa­et­te en prop i den synd­flod af kri­tik, som fos­se­de ud af Hen­rik. For in­ter­viewet skul­le god­ken­des af ik­ke ba­re prins Hen­rik selv, men og­så af Dron­nin­gen og Kron­prin­sen.

»Men in­ter­viewet kom re­tur uden en ene­ste ret­tel­se. Det var ret vildt.«

3. fe­bru­ar 2002 var prins Hen­rik på BTs for­si­de. »Og så brød hel­ve­de løs!« Det var et brag af en hi­sto­rie, som blev slugt råt og var et glo­en­de hedt sam­ta­le­em­ne hen over frokost­bor­de­ne i den ef­ter­føl­gen­de tid, hvor al­le de øv­ri­ge dan­ske me­di­er fulg­te trop, li­ge­som nyhe­den og­så gav gen­lyd i he­le ver­den.

Selv nu – knap 15 år se­ne­re – rul­ler de roy­a­le ef­ter­døn­nin­ger af den lavi­ne, som prins Hen­rik sat­te i gang den vin­ter­dag i 2002.

Så sent som den­ne som­mer var BT i Caïx for eks­klu­sivt at in­ter­viewe Prin­sen, der endnu en gang hav­de skabt stor de­bat med sin ud­mel­ding om, at han nu går på pen­sion, og at der der­for hel­ler ik­ke bli­ver no­gen of­fi­ci­el­le fest­lig­he­der ved re­gent­par­rets guld­bryl­lup na­e­ste år. Ta­et på at dø For BT var in­ter­viewet med Prin­sen selvsagt et scoop. Men gen­nem he­le vo­res 100 år lan­ge hi­sto­rie har kon­ge­hu­set al­tid haft en bå­de ka­er­lig og kri­tisk plads i spal­ter­ne. Ved de sto­re be­gi­ven­he­der. Ved de na­e­re. Og ved de vold­som­me.

En af de me­re dra­ma­ti­ske ud­spil­le­de sig i som­me­ren 1988. Li­ge­le­des i Ca­hors, hvor kon­ge­fa­mi­li­en fe­ri­e­re­de, og hvor Dron­nin­gen 24. au­gust med al­vors­ryn­ker i pan­den sag­de: »Gud­ske­lov, at de le­ver beg­ge to.«

Da­gen før var beg­ge hen­des søn­ner nem­lig ta­et på at mi­ste li­vet.

De to un­ge, fart­g­la­de prin­ser – som på det tids­punkt var hen­holds­vis 19 og 20 år – hav­de tryk­ket lidt for vold­somt på spe­e­de­ren på den lil­le rap­pe, sølv­far­ve­de Peu­geot 205, da de kør­te fra slot­tet i Caïx til en na­er­lig­gen­de lands­by.

Og pra­e­cis hvor ta­et på dø­den, de hav­de va­e­ret, fik Jør­gen Jes­sen syn for, da BT i al hast send­te ham af sted til Frank­rig sam­men med en jour­na­list.

»BT var de før­ste, der kom der­ned. Bi­len hav­de ha­engt op­pe i et trae ud over en flod. Fre­de­rik var vist rø­get ud af bi­len og lå i flo­den, da han blev fi­sket op. Da vi kom, lå der sta­dig stum­per og styk­ker af bi­len rundt om­kring tra­e­et. Bi­len var bug­se­ret va­ek og gemt i en ga­ra­ge. Men vi fik lov til at se re­ster­ne af den. Det kun­ne va­e­re endt så gru­e­lig galt,« si­ger han med al­vors­ryn­ker i pan­den.

Jør­gen Jes­sen tra­ek­ker et af bil­le­der­ne frem, som han tog der­ne­de. Han plan­ter fin­ge­ren på kron­prins Fre­de­rik og fort­sa­et­ter:

»Da­gen ef­ter blev vi ind­kaldt til pres­se­mø­de. Og der fik vi kun lov til at fo­to­gra­fe­re Fre­de­rik fra den ene

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.