Trump aen­drer kurs

BT - - NYHEDER -

VALG I USA Do­nald Trump har aen­dret kurs og er­kla­e­ret sin støt­te til frem­tra­e­den­de par­ti­fa­el­ler, som han hav­de lagt af­stand til i en uge pra­e­get af til­ta­gen­de split­tel­se i hans bag­land i det re­pu­bli­kan­ske par­ti. Ef­ter da­ge med fal­den­de po­pu­la­ri­tet­stal og tab af støt­te fra le­den­de re­pu­bli­ka­ne­re slår Trump nu til lyd for en­hed i par­ti­et, og han har gi­vet sin støt­te til par­ti­fa­el­len Paul Ry­an, der ka­em­per for at bli­ve gen­valgt til Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus.

Han er­kla­e­rer og­så sin støt­te til se­na­to­rer­ne Jo­hn McCain og Kel­ly Ay­ot­te, som han og­så hav­de di­stan­ce­ret sig fra.

Men et frem­tra­e­den­de re­pu­bli­kansk med­lem af Kon­gres­sen Ri­chard Han­na har gjort det klart, at han vil stem­me på Hil­lary Cl­in­ton og ik­ke på sin par­ti­fa­el­le Trump.

Den re­pu­bli­kan­ske for­fat­ter Jan Hal­per-Hay­es si­ger, at hun al­tid har ta­get Trump i for­svar, men hun kal­der ham nu »psy­ko­lo­gisk uaf­ba­lan­ce­ret« og »uden for kon­trol«.

Det var ik­ke ven­tet, at Trump vil­le gi­ve op­bak­ning til Ry­an, for­man­den for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, ef­ter at han pro­vo­ke­re­de ved at kal­de Ry­an for en no­get svag po­li­tisk le­der.

»Jeg kan godt li­de Paul, men det er for­fa­er­de­li­ge ti­der for vo­res land. Vi har brug for et sta­er­kt le­der­skab. Vi har brug for et me­get, me­get sta­er­kt le­der­skab. Og jeg er ba­re ik­ke helt dér (hvor jeg kan støt­te Paul Ry­an, red.) endnu,« sag­de Trump til Was­hin­g­ton Post tirs­dag.

Pra­esi­dent­kan­di­da­tens ud­ta­lel­se min­de­de om den for­mu­le­ring, som Paul Ry­an i for­å­ret brug­te, da han sag­de: »Jeg er ba­re ik­ke klar« til at støt­te Do­nald Trump som pra­esi­dent­kan­di­dat. Nye to­ner Men der ly­der nu nye to­ner.

»Vi har brug for sam­men­hold. Vi er nødt til at vin­de det­te valg,« si­ger pra­esi­dent­kan­di­da­ten, der fre­dag før­te kampag­ne i Paul Ry­ans hjem­stat, Wi­scon­sin.

»Det er vo­res fa­el­les mis­sion at gø­re USA stort igen. Jeg støt­ter og står bag vo­res for­mand for Re­pra­e­sen­tan­ter­nes Hus, Paul Ry­an. Han er en god mand og en god fyr. Vi er må­ske ue­ni­ge om et par ting, men vi er mest eni­ge,« si­ger Trump.

Fans og an­mel­de­re er po­si­ti­ve. Men den før­ste sing­les hit­li­s­te­pla­ce­rin­ger ta­ler de­res eget ne­ga­ti­ve sprog. I fe­bru­ar slut­ter Brit­neys fa­ste job i Las Ve­gas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.