Poké­mon skal få børn ud af klas­se­va­e­rel­set

BT - - NYHEDER -

LAERING OG LEG Midt i en park fan­ger en fol­ke­sko­le­e­lev en poké­mon i det po­pu­la­e­re Poké­mon Go-spil, der i dis­se må­ne­der bli­ver spil­let her, der og al­le veg­ne i ga­de­bil­le­det. Det na­e­ste øje­blik lø­ser selv­sam­me elev brøkreg­ning på sin te­le­fon. Alt sam­men midt i sko­le­ti­den. Det er i hvert fald vi­sio­nen hos ap­pud­vik­lings­fir­ma­et Mira­c­le Mo­bi­le, der i mor­gen lan­ce­rer en ny ud­ga­ve af un­der­vis­nings­ap­pen Ma­pop. Her kom­mer Poké­mon Go til at va­e­re en mo­ti­va­tions­fak­tor for ele­ver­ne, for­kla­rer di­rek­tør Uf­fe Koch.

»Når ele­ver­ne kom­mer tilbage fra som­mer­fe­rie, så har man­ge af dem spil­let Poké­mon Go. Det hol­der de nok ik­ke op med i sko­len. Så vi vil ger­ne gi­ve dem mu­lig­he­den for at bru­ge spil­let og vo­res un­der­vis­nings­red­skab sam­ti­dig,« si­ger han.

Ap­pen – uden de nye Poké­mon­til­fø­jel­ser – er al­le­re­de en del af un­der­vis­nin­gen fle­re ste­der. Her kan la­e­re­re plan­la­eg­ge ru­ter på et kort på te­le­fo­nen, som ele­ver­ne via gpspunk­ter skal føl­ge. Un­der­vejs lø­ser de for­skel­li­ge op­ga­ver ved punk­ter­ne, så de la­e­rer, mens de be­va­e­ger sig.

Nu bli­ver det mu­ligt un­der­vejs at se, hvor der er vig­ti­ge ting i det fik­ti­ve Poké­mon-uni­vers, mens man be­nyt­ter sig af va­er­k­tø­jet. Ud­vik­let af 16-årig Bag stør­ste­delen af ap­pens nye Poké­mon-funk­tion står den blot 16-åri­ge Mads Od­gaard, der selv li­ge er gå­et ud af 9. klas­se.

»Hvis jeg selv skul­le ud på så­dan en ru­te i un­der­vis­nin­gen, vil­le jeg ha­ve me­re lyst, hvis der var po­ké­mo­ner på vej­en,« si­ger han.

Al­le er dog ik­ke li­ge be­gej­stre­de for idéen om kom­bi­ne­ret po­ké­monj­agt og ma­te­ma­ti­kun­der­vis­ning.

Mik­kel Aslak er sko­lela­e­rer på Ma­ri­en­hof­f­sko­len på Djursland og pa­e­da­go­gisk kon­su­lent for it og me­di­er på Cen­ter for Un­der­vis­nings­mid­ler. Han har selv brugt Ma­pop-va­er­k­tø­jet i un­der­vis­nin­gen og er glad for det. Men Poké­mon-ele­men­tet er han ik­ke til­ha­en­ger af.

»Umid­del­bart er jeg ret skep­tisk. Der er jo in­gen fa­g­re­le­vans i at fan­ge po­ké­mo­ner. Det er ba­re for at få ele­ver­ne ud. Så er det spil­let, der skal mo­ti­ve­rew dem, og hvor har man så ele­ver­nes op­ma­er­k­som­hed? Det er synd, at det skal va­e­re mo­ti­va­tions­fak­to­ren. Man kan godt få dem ud, uden at de skal spil­le Poké­mon Go. Idéen med de her gps-ru­ter i un­der­vis­nin­gen er god nok i sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.