Na­tio­na­lis­men kan va­e­re en blind­g­y­de

BT - - DEBAT -

VVer­den hjem­sø­ges af na­tio­na­lis­mens gam­le spø­gel­se. I en tid, hvor EU hjem­sø­ges af pri­ma­ert is­la­mi­stisk ter­ror og EU’s gra­en­ser står for fald pga. im­mi­gran­ter på flugt fra krig og en ud­sigts­løs frem­tid for dem selv og de­res børn, så re­a­ge­rer va­el­ge­re og sto­re de­le af me­nings­dan­nel­sen ved at sø­ge ly bag na­tio­na­lis­men. Det var el­lers na­tio­na­lis­men og dens ska­de­li­ge po­li­tik, som var med til at sa­et­te de­mo­kra­ti­er­ne un­der pres i 30’er­ne. MAN BEHØVER DOG ik­ke at ty til na­tio­na­lis­mens mest ek­stre­me va­ri­ant, na­zis­men, for at få øje på det ska­de­li­ge i en na­tio­na­li­stisk po­li­tik, der hyl­der selv­til­stra­ek­ke­lig­he­den, hvor eg­ne be­hov al­tid går for­ud for al­le an­dres, og hvor vir­ke­mid­ler­ne er ind­s­kra­enk­nin­ger i bor­ger­nes fri­hed. I RUSLAND SUR­FER Pu­tin på na­tio­na­lis­mens bøl­ge. En lil­le eli­te hol­der sig ved mag­ten ved at be­gra­en­se yt­rings­fri­he­den og rets­sta­ten, og hvor ho­mo­seksu­el­le og li­be­ra­le dis­si­den­ter som po­li­ti­ke­re og jour­na­li­ster får mag­ten at fø­le, hvis ik­ke de ret­ter ind. Der­til kom­mer kri­ge i Ukrai­ne og Sy­ri­en som led i pro­jekt ’Ma­ke Rus­sia Gre­at Again’ med fuld fol­ke­lig op­bak­ning. I TYRKIET SLÅR pra­esi­dent Er­do­gan na­tio­na­le stren­ge an i det fort­sat­te angreb på de­mo­kra­ti og rets­stat, som nu ta­ger yder­li­ge­re fart ef­ter det fejl­slag­ne kup, hvor den ’na­tio­na­le en­hed’, bru­ges som ar­gu­ment til at fa­engs­le jour­na­li­ster og po­li­ti­ske mod­stan­de­re samt ud­ren­se i ad­mi­ni­stra­tio­nen. I EUROPA SER man nu - 20 år ef­ter de tragi­ske Bal­kan-kri­ge, ini­ti­e­ret af hetzen­de cha­u­vi­ni­ster - igen na­tio­na­li­ster, isa­er i Un­garn og Po­len, gen­nem­fø­re lov­giv­ning, der bredt ses som til­ba­ge­slag for rets­sta­ten. I USA HAV­DE Trump ind­til for et par uger si­den pa­en suc­ces med en dags­or­den, der skrot­ter fri­han­del­s­af­ta­ler og stop­per ind­van­dring af folk med en be­stemt re­li­gion. Der­til et for­slag om at drop­pe det ’fora­el­de­de’ Na­tos idé om, at med­lem­slan­de­ne for­plig­ter sig til at for­sva­re hin­an­den. USA skal va­e­re ’stort igen’, men alt­så ik­ke stort nok til at hja­el­pe an­dre. I STORBRITANNIEN VIL et fler­tal for­la­de EU. Bre­xit blev en re­a­li­tet ef­ter en kampag­ne, hvor na­tio­na­li­ster ka­ste­de vrag på et for­plig­ten­de sam­ar­bej­de til for­del for en po­li­tik, hvor eg­ne løs­nin­ger uva­e­ger­ligt, hvis de skal gi­ve me­ning, fø­rer til at hol­de an­dre ude. Man øn­sker en be­gra­ens­ning i ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed for an­dre – ik­ke for sig selv.

Ti­den er kom­met til at for­sva­re fri­he­den og stå vagt om in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de

AN­DRE ME­NER, AT Europa skal be­gra­en­se ka­pi­ta­lens frie be­va­e­ge­lig­hed, for­di den er ska­de­lig og med­skyl­dig i fi­nanskri­sen. Pas­fri­he­den i EU er al­le­re­de de fa­cto op­ha­e­vet, og der rå­bes på gra­en­se­bom­me overalt. DER ER STOR mod­stand i fag­be­va­e­gel­sen på beg­ge si­der af At­lan­ten mod en yder­li­ge­re ud­byg­ning af fri­han­del­s­af­ta­ler­ne. I kam­pen mod ra­di­kal is­lams ind­fly­del­se og ter­ror er Europa, her­un­der Dan­mark, be­gyndt at be­gra­en­se den per­son­li­ge fri­hed som f. eks. yt­rings­fri­he­den. Uden sik­ker­hed for at til­ta­ge­ne vir­ker. NA­TIO­NA­LIS­MEN SY­NES PÅ frem­march overalt, og man­ge er an­gi­ve­ligt klar til at be­ta­le med fri­hed for en il­lu­sion om me­re sik­ker­hed og ny ’stor­hed’. Ti­den er kom­met til at for­sva­re fri­he­den og stå vagt om in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de og ad­va­re mod na­tio­na­lis­mens blind­g­y­der.

1. au­gust

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.