NY METODE FJERNER RYG

BT - - NYHEDER -

AV, DET GØR ONDT psy­ki­ske stress i krop­pen samt sør­ge for at hol­de krop­pen i gang. Det skal i prak­sis ske ved bl.a. ’ak­tiv af­slap­ning’, vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser og spe­ci­fik­ke stra­e­kø­vel­ser for ryg­gen. Over­la­e­ge og pro­fes­sor i so­ci­al me­di­cin på Hol­ba­ek Sy­ge­hus Ole Ste­en Mor­ten­sen er ik­ke i tvivl om, at bå­de af­stres­ning og be­va­e­gel­se hja­el­per på smer­ter­ne.

»Men om det li­ge er vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser, yo­ga el­ler en gå­tur, er ik­ke så af­gø­ren­de. Man skal gø­re det, der vir­ker for en. Det vig­tig­ste er, at man får be­va­e­get ryg­gen,« si­ger han.

Iføl­ge Ole Ste­en Mor­ten­sen er det biop­sy­ko-so­ci­a­le al­le­re­de et tan­kesa­et, man ar­bej­der ud fra på lan­dets ryg­cen­tre.

»Forsk­nin­gen vi­ser, at vi hver­ken kan fore­byg­ge el­ler be­hand­le os ud af pro­ble­met, der­for er vi nødt til at la­e­re pa­tien­ter­ne at le­ve med smer­ter­ne. De sid­ste skridt, vi mang­ler for at nå helt ud over ram­pen, er at få pa­tien­ter­ne og de­res om­gi­vel­ser til at for­stå, at det ik­ke er far­ligt at be­va­e­ge sig, når man har smer­ter i ryg­gen. Det far­lig­ste er at la­de va­e­re, for­di ryg­gen bli­ver stiv,« si­ger han. Ik­ke al­tid fy­sisk smer­te En ar­bejds­grup­pe i Sund­heds­sty­rel­sen har ne­top gen­nem­gå­et den ek­si­ste­ren­de vi­den på om­rå­det og på den bag­grund ud­vik­let nye ret­nings­linjer for be­hand­lin­gen. Kon­klu­sio­nen var, at hver­ken rønt­gen, MR-scan­nin­ger, aku­punk­tur el­ler behandling med smer­testil­len­de me­di­cin har gi­vet pa­tien­ten et bed­re for­løb. Der­for er fo­kus i de nye ret­nings­linjer i hø­je­re grad, at man skal fort­sa­et­te si­ne dag­lig­dags ak­ti­vi­te­ter på trods af smer­ter­ne og i ste­det kla­e­des bed­re på til at ta­ck­le dem. Smer­te- og fy­si­o­te­ra­pe­ut Si­mon Kir­ke­gaard har i sit ar­bej­de med ryg­pa­tien­ter stor fo­kus på den psy­ko­lo­gi­ske og so­ci­a­le del af smer­te­o­p­le­vel­sen. Før­ste skridt er at få pa­tien­ten til at for­stå, at smer­ter ik­ke al­tid kun hand­ler om en fy­sisk ska­de. Fak­tisk kan man ha­ve smer­ter uden en ska­de. »Fal­der du og slår kna­e­et, er ska­den år­sa­gen til di­ne smer­ter nu og her. Men hvis du sta­dig har smer­ter 16 år ef­ter, hand­ler smer­ter­ne ik­ke la­en­ge­re om ska­den. Smer­ten er der sta­dig, men ska­den er he­let, så me­ka­nis­mer­ne bag smer­ten har aen­dret sig, og det hand­ler me­re om øget følsom­hed i ner­ve­sy­ste­met,« si­ger han. Det kan skyl­des en over­be­vis­ning om, at ryg­gen er svag og skrø­be­lig, så ale­ne fryg­ten for smer­ter el­ler ska­der kan af­hol­de en fra at bru­ge ryg­gen i fle­re år. »Så ar­bej­der vi med at mod­be­vi­se den over­be­vis­ning ved at løf­te re­la­tivt tun­ge va­eg­te, og på den må­de ryk­ker vi med den psy­ki­ske del af smer­te­o­p­le­vel­sen,« si­ger han. Ak­tiv af­slap­ning af­slap­ning’ her og nu, er at fin­de tid til ’ak­tiv Det før­ste skridt, du selv kan ta­ge og kan du gea­re ner­ve­sy­ste­met ned hver dag. På den må­de din smer­te. Find no­get af­slap­pen­de, fjer­ne alarm­klok­ker­ne, som for­va­er­rer va­e­re at syn­ge, snak­ke med ven­ner, som vir­ker for dig. Det kan og Sa­et tid af til ak­ti­vi­te­ten hver dag, sjov tra­e­ning el­ler ha­ve­ar­bej­de. ta­el­ler com­pu­ter­spil og an­dre ak­ti­vi­te­ter hold dig til pla­nen. Tv-kig­ge­ri, at ska­er­mak­ti­vi­te­ter i ste­det fast­hol­der ik­ke her. Stu­di­er vi­ser nem­lig, stress. el­ler for­va­er­rer den psy­ko­lo­gi­ske Vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser ret men vej­rtra­ek­nings­ø­vel­ser er Det ly­der må­ske lidt ho­kus­po­kus, og hja­el­per der­med og­så na­tu­rens ef­fek­ti­ve til at få stress ud af krop­pen me­re Jo bed­re du er til øvel­ser­ne, des egen smerte­lin­dring på vej. fra ka­ta­stro­fe-tan­ker, bli­ve bed­re til at fjer­ne dit fo­kus vil du få ud af dem. Du vil og­så med al­drig bli­ver rask igen. Be­gynd som f.eks. at du og pust så lang­somt ud, så udån­din­gen at tra­ek­ke vej­ret ind i syv se­kun­der om med at gø­re det fem mi­nut­ter va­rer 11 se­kun­der. Be­gynd på. Er du me­get stres­set, kan du da­gen, og byg ro­ligt fle­re mi­nut­ter to gan­ge om da­gen. med for­del gø­re det op til 30 mi­nut­ter Ak­ti­ve øvel­ser er det va­er­ste, du kan gø­re, at hol­de Har du ved­hol­den­de rygsmerter, det ryg­gen i ro, de­sto sva­e­re­re bli­ver den i ro. Jo la­en­ge­re tid, du hol­der der­for stil­le og ro­ligt med bli­de at kom­me af med smer­ter­ne. Ind­led de ot­te øvel­ser hver dag og be­gynd be­va­e­gel­ser og byg me­re på. Lav at stil­le og ro­ligt øger i takt med, med 10 gen­ta­gel­ser, som du så i et ro­ligt tem­po du bli­ver bed­re. Ud­før øvel­ser­ne vej­ret. In­den du og tra­ek vej­ret dybt – hold ik­ke va­e­re sik­ker på, at be­gyn­der på øvel­ser­ne, skal du syg­dom. Kon­takt smer­ter­ne ik­ke skyl­des en al­vor­lig evt. din la­e­ge.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.