VIDENSKAB.DK Bør­ne­pas­ning får ma­end til at fø­le sig ma­skuli­ne

BT - - NYHEDER -

NY UNDERSØGELSE Bør­ne­pas­ning og hus­ar­bej­de er med til at få ma­end, der har ho­ve­d­ansva­ret på hjem­me­fron­ten, til at fø­le sig me­re ma­skuli­ne. Det sva­rer ma­en­de­ne selv i en ny ph.d.-af­hand­ling fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. »De ser det slet ik­ke som ufor­e­ne­ligt med at va­e­re en mand. Tva­er­ti­mod. De fin­der stor gla­e­de i det og en form for so­ci­al pre­sti­ge,« si­ger so­cio­log An­na So­fie Bach fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der står bag af­hand­lin­gen.

Den dan­ske for­sker har in­ter­viewet 22 ma­end i al­de­ren 30 til 50 år. Fa­el­les for dem al­le er, at de le­ver sam­men med kvin­der, som har en le­der­stil­ling og rej­ser me­get, og som en­ten tje­ner me­re end 500.000 kr. om året el­ler ar­bej­der me­re end 37 ti­mer om ugen.

An­na So­fie Bach hå­ber, at hen­des stu­die kan va­e­re med til at gø­re det me­re an­er­kendt, at ma­end va­el­ger fa­mi­li­e­li­vet. Ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser »Der er og har al­tid va­e­ret ma­end, der har øn­sket at va­e­re me­re sam­men med de­res børn, men hvis man bli­ver lat­ter­lig­gjort og skal for­sva­re det helt vildt, drop­per man det nok. Så den dag, hvor folk har et frit valg til at ind­ret­te sig på den må­de, der gør al­le lyk­ke­li­ge, og som er løs­re­vet fra al­le mu­li­ge ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser af, hvad der er rig­tigt og for­kert for hen­holds­vis kvin­der og ma­end, er vi nå­et langt,« si­ger An­na So­fie Bach.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.