Ånds­svagt el­ler ge­ni­alt?

Hit­ma­ge­ren Sia ind­t­og Smuk­fest med bizart show, som de­ler an­mel­der­ne i to lej­re

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen | jae@bt.dk

Ver­dens­stjer­nen Sia ind­t­og SmukFests ho­ved­s­ce­ne, Bø­ge­s­ce­ner­ne, med en bizar per­for­man­ce, der split­ter an­mel­der­ne. BTs Jep­pe Elkja­er An­der­sen var be­stemt ik­ke til­freds med, hvad han så og hør­te. Han kal­der kon­cer­ten ’en ka­ta­stro­fe’ og ’det mest ånds­sva­ge, han har op­le­vet’.

An­dre an­mel­de­re har stør­re for­stå­el­se for sangskri­ve­rens kunst­ne­risk an­lag­te show.

Ber­ling­s­kes Mads Hen­drich skri­ver:

»Sia stak en se­ri­øs per­for­ma­tiv ka­ep i hju­let på Smuk­fest-pu­bli­kum­met. Vi vidste ik­ke, hvad der ram­te os. Der var no­get at ta­en­ke over og for­tol­ke på. Det var sgu til­tra­engt. Rart at få sin vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se sat på prø­ve.«

Gaf­fas Mi­cha­el Jo­se Gon­za­lez ro­ser Si­as am­bi­tiø­se show og skri­ver:

»Fle­re pu­bli­kum­mer glem­mer helt at skrå­le med og klap­pe i takt og står i ste­det og stir­rer mysti­fi­ce­ret på sce­nen og su­per­stjer­nen, der na­eg­ter at va­e­re kendt i en tid, hvor de fle­ste af hen­des kol­le­ga­er ik­ke kan ta­ge et smut til tand­la­e­gen uden at do­ku­men­te­re det på In­s­ta­gram.« Al­tid sto­re paryk­ker For de fle­ste er au­stral­ske Sia Ka­te Iso­bel­le Fur­ler, som hun egent­lig hed­der, nok mest kendt for hit som ’Chan­de­li­er’ og ’Ela­stic Heart’. Og fra et hit som Ri­han­nas ’Di­a­monds’ og David Gu­et­ta, som hun beg­ge er med­kom­po­nist på.

Det kan i bed­ste fald be­skri­ves som ny­ska­ben­de, i va­er­ste fald som ek­stra­or­di­na­ert ke­de­ligt BTs an­mel­der

Hun op­tra­e­der al­tid med sto­re paryk­ker, der da­ek­ker det me­ste af hen­des an­sigt.

Det stø­der isa­er BTs an­mel­der, at hun over­ho­ve­det kal­der sin per­for­man­ce for en koncert.

»Sia selv stod på en lil­le kas­se dybt in­de på sce­nen, helt ube­va­e­ge­lig, og sang, mens det, man så på sce­nen og ska­er­me­ne, var det te­a­ter­styk­ke, som ud­spil­le­de sig for­an. Det kan i bed­ste fald be­skri­ves som ny­ska­ben­de, i va­er­ste fald som ek­stra­or­di­na­ert ke­de­ligt.«

Sam­ti­dig brok­ker han sig over, at ly­den var så lav, at det var let­te­re at hø­re sam­ta­ler­ne på plad­sen for­an sce­nen end den for­u­dind­spil­le­de, der kom ud af højt­ta­ler­ne.

Vi vidste ik­ke, hvad der ram­te os. Der var no­get at ta­en­ke over og for­tol­ke på. Det var sgu til­tra­engt Ber­ling­s­kes an­mel­der

FO­TO: HEL­LE ARENSBAK

Ge­ni­alt el­ler gak? An­mel­der­ne er ik­ke eni­ge.

FO­TO: HEL­LE ARENSBAK

Ly­den var lav, men am­bi­tions­ni­veau­et var højt.

FO­TO: AXEL SCHÜTT

Sia stod i bag­grun­den, mens showet ud­spil­le­de sig for­an hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.