Brid­get Jo­nes­stjer­ne sva­rer på ryg­ter

BT - - TV/RADIO -

Da de el­lers ka­rak­te­ri­sti­ske ae­blekin­der for­svandt, be­gynd­te ryg­ter­ne, om at Brid­get Jo­nes-stjer­nen Renée Zel­lwe­ger hav­de få­et fo­re­ta­get pla­stik­kirur­gi, straks at fl­o­re­re. Og det er den be­røm­te sku­e­spil­ler godt og grun­digt tra­et af. Nu sva­rer hun igen i et ind­la­eg i Huf­fing­ton Post.

»Det er ik­ke for­di, det ra­ger no­gen, men jeg tog ik­ke en be­slut­ning om at aen­dre mit an­sigt el­ler at få en øjeno­pe­ra­tion. Det­te fak­tum er ik­ke vig­tigt for no­gen over­ho­ve­det, men at det al­li­ge­vel blev dis­ku­te­ret af respek­te­re­de jour­na­li­ster og blev en of­fent­lig dis­kus­sion, er et foru­ro­li­gen­de bil­le­de på sam­fun­dets fo­kus på det fy­si­ske,« skri­ver hun i ind­la­eg­get.

Den 47-åri­ge sku­e­spil­ler for­kla­rer, at hun har skre­vet ind­la­eg­get for at va­e­re »fair« over for sig selv. Hun op­for­drer til, at me­di­er­ne ik­ke fo­ku­se­rer på per­so­ners ud­se­en­de og frem­tra­e­den, og at ryg­te­møl­len hol­des i ro.

Renée Zel­lwe­ger fik for al­vor sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud som den char­me­ren­de og kik­se­de Brid­get Jo­nes i fil­men ’Brid­get Jo­nes’ dag­bog’ fra 2001. Der er si­den ble­vet la­vet en ef­ter­føl­ger, og nu er den tred­je film ’Brid­get Jo­nes’ ba­by’ på vej til bi­o­gra­fer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.