Kar­sten

HØN­GE

BT - - SØN­DAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvad sy­nes du om, at bli­ve ’vi­ka­ren fra hel­ve­de’, da du var med­vir­ken­de til, at SF gik ud af re­ge­rin­gen? Hvor­dan hol­der du som­mer­fe­rie i år? Hvad er din styr­ke? Hvad er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? 57 år, MF for SF Hvil­ke pro­gram­mer kan du bedst li­de i tv?

Far, ka­e­re­ste, hu­mør­fuld og so­ci­alt in­dig­ne­ret. I si­tu­a­tio­nen ram­te det me­get godt, og det er en sjov sprog­lig drej­ning. Hvis man ik­ke kan gri­ne ad sig selv, ri­si­ke­rer man, at an­dre gør det, og jeg bru­ger ik­ke selv­høj­ti­de­lig­hed. Jeg til­brin­ger godt en uge sam­men med min yng­ste søn i Dan­mark, bl.a. til kon­cert med Bru­ce Springs­te­en, og halvan­den uge med ka­e­re­sten i Tosca­na. Jeg er me­get ro­bust bå­de fy­sisk og men­talt. Jeg snak­ker li­ge ud af po­sen, og la­der mig ik­ke ryste af au­to­ri­te­ter. Jeg ved ud­ma­er­ket, hvad fat­tig­dom og uret­fa­er­dig­hed gør ved men­ne­sker. Det er ik­ke no­get, jeg har la­est i en bog. Der er al­tid en bun­ke ting, jeg li­i­i­i­ge skal nå. Det en­der of­te med, at jeg kom­mer lidt sent, og når jeg er hjem­me, kom­mer jeg me­get sent i seng. Det be­ty­der og­så, at jeg en gang imel­lem glem­mer ting og af­ta­ler. SØN­DAG 7. AU­GUST 2016 Jeg el­sker ud­sen­del­ser om men­ne­sker, na­tur og dy­re­liv rundt om i ver­den – de er fa­sci­ne­ren­de. Og des­u­den De­ad­li­ne, som er det bed­ste og mest se­ri­ø­se nyheds­pro­gram, vi har.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.