L

BT - - SØNDAG - Li­ne Fel­holt

ae­k­ker is er no­get, vi dan­ske­re ef­ter­hån­den er ble­vet vant til. For­ti­dens nou­ga­tog regn­bu­eis fra su­per­mar­ke­dets kø­le­disk er for la­engst skif­tet ud med is­ba­rers fris­kla­ve­de is, pro­p­fuld af go­de råva­rer som fri­ske frug­ter, la­ek­ker la­krids el­ler yn­de­de cho­ko­la­de­ba­rer. Men du behøver fak­tisk ik­ke at over­la­de is­ma­ge­ri­et til det det lo­ka­le ism­e­je­ri.

»Du kan sag­tens selv la­ve rig­tig god is der­hjem­me. Så la­en­ge du har råva­rer­ne i or­den,« si­ger BTs des­sert­kok Jakob Bär Mo­gen­sen.

Dan­ske ba­er og frug­ter – ja, selv kryd­derur­ter – ger­ne fra egen ha­ve – hø­rer al­le til i ka­te­go­ri­en ’go­de råva­rer’.

»I Dan­mark skal vi be­nyt­te os af al­le de go­de frug­ter og ba­er, der vok­ser i bag­ha­ven. Når vi står der med fem po­ser brom­ba­er fra egen busk, skal vi og­så bru­ge dem. Ik­ke kun til syl­te­tøj. Og­så til for ek­sem­pel is. Det sma­ger alt sam­men bed­re, når det er med ba­er fra egen ha­ve,« me­ner Jakob Bär Mo­gen­sen.

Selv­om go­de råva­rer er vig­ti­ge, er­ken­der BTs des­sert­kok, at ba­er fra egen ha­ve ik­ke er nok til at la­ve en god hjem­mela­vet is. Må­ske har du selv tid­li­ge­re prø­vet at la­ve din egen is uden det bed­ste re­sul­tat.

»Man­ge ken­der skuf­fel­sen ved at hi­ve en alt for hård is fuld af is­krystal­ler ud af fry­se­ren. Slet ik­ke en is, der min­der om den blø­de, la­e­kre is, man kø­ber i is­ba­ren,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen.

År­sa­gen til den hår­de kon­si­stens og de ke­de­li­ge is­krystal­ler er blandt an­det den lang­som­me ned­køling af is­mas­sen i en al­min­de­lig fry­ser: »Jo hur­ti­ge­re ned­køling, des me­re smoo­th bli­ver isen,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen.

Den bed­ste må­de at ned­kø­le hur­tigt på er ved at bru­ge en is­ma­ski­ne. De fås i dag som al­min­de­li­ge køk­ken­ma­ski­ner. Nog­le ko­ster fle­re tu­sin­de kro­ner, men an­dre fås for ned til få hund­re­de kro­ner.

»Selv de bil­li­ge is­ma­ski­ner gør en stor for­skel,« ly­der det fra des­sert­kok­ken.

En an­den for­del ved is­ma­ski­nen er, at den kø­rer luft ind i isen. En luf­tig is­mas­se er med til at gø­re isen blød og la­ek­ker.

Få luft i isen uden ma­ski­ne

Men du kan al­li­ge­vel godt und­va­e­re ma­ski­nen og få et godt re­sul­tat, lover BTs des­sert­kok:

»Det kra­e­ver ba­re lidt sny­de­tri­ck. Du kan pi­ske ae­g­ge­blom­mer med suk­ker og pi­ske flø­den til en let skum. På den må­de sny­der du ved at put­te luft i is­mas­sen, in­den den kom­mer i fry­se­ren,« for­kla­rer han.

En is, der kom­mer i den al­min­de­li­ge fry­ser vil dog al­tid kom­me ud hår­de­re end is, der kom­mer di­rek­te fra en is­ma­ski­ne. Men det er der og­så råd for:

»Du kan la­ve is-sandwi­cher, hvor du fry­ser isen ned mel­lem to småka­ger. Så gør det ik­ke no­get, at isen er hård. Tva­er­ti­mod er det godt, at den ik­ke smat­ter ud, men er me­re fast,« ly­der det fra Jakob Bär Mo­gen­sen, der sam­men med sin ko­ne Ga­bi står bag ugens op­skrift på hjem­mela­ve­de is-sandwich.

’’ Jakob Bär Mo­gen­sen, des­sert­kok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.