’Pres­set fra os selv er endnu stør­re’

Guld­fi­re­ren er­kla­e­rer sig klar til ny dansk tri­umf på van­det. Mød dren­ge­ne fra guld­bå­den

BT - - OL I RIO - Jo­han Lyng­holm i Rio | jo­hp@sporten.dk

OL-guld i 1996, OL-guld i 2004 og OL-guld i 2008. De­ri­mel­lem to gan­ge olym­pisk bron­ze i 2000 og 2012.

Skal man frem­ha­e­ve en en­kelt di­sci­plin, som sym­bo­li­se­rer dansk OLsuc­ces, må det bli­ve letvae gts­fi­re­ren. El­ler ret­te­re: ’Guld­fi­re­ren.’

Med så­dan et navn og en hi­sto­risk me­dal­je­høst er pres­set ude­fra selvsagt enormt. Al­li­ge­vel er det (nå ja) vand i for­hold til de fi­re ro­e­res eg­ne.

»Vi har det egent­lig fint med for­vent­nin­ger­ne. Det er ik­ke no­get, vi går og ta­en­ker over. Jeg tror, at pres­set fra os selv er endnu stør­re. At folk kal­der os ’guld­fi­re­ren’ er ik­ke no­get, der på­vir­ker os,« si­ger Mor­ten Jør­gen­sen, der ne­top har ta­get hul på sit tred­je OL. Der­med er han den la­engst sid­den­de i ’Guld­fi­re­ren’ af dren­ge­ne i Rio.

Vil ik­ke gi­ve hånd

BT mø­der de her­rer, Mor­ten Jør­gen­sen, Kas­per Jør­gen­sen, Ja­cob Bar­søe og Jakob Sø­gaard på ro­er­nes ho­tel i by­de­len Bo­ta­fogo. For at und­gå den virak, der føl­ger med at bo i den enor­me og pul­se­ren­de OL­by – og for sam­ti­dig at for­kor­te af­stan­den til det olym­pi­ske rosta­dion – har ro­er­ne iso­le­ret sig i for­hold til den øv­ri­ge OLlejr. In­tet må kom­me i vej­en for et godt re­sul­tat. End ik­ke et hånd­tryk med BTs ud­send­te, der får en pa­en af­vis­ning, da han ra­ek­ker hån­den ud for at pra­e­sen­te­re sig selv. Og hvor­for så det? »Det hand­ler jo me­get om hy­giej­ne. Vi har ar­bej­det for no­get i fi­re år, og så vil­le det va­e­re ae­r­ger­ligt, hvis man gi­ver et hånd­tryk til den for­ker­te, som må­ske har de for­ker­te bak­te­ri­er. Det kan gø­re, at vi må­ske går ned med syg­dom el­ler et ma­veon­de, og så er fi­re års ar­bej­de spildt. Så det er den mind­ste ting, vi kan gø­re,« for­kla­rer Mor­ten Jør­gen­sen og af­vi­ser, at det er et nyt på­fund i Rio, hvor vand­bak­te­ri­er­ne har va­e­ret et vold­somt de­bat­te­ret te­ma.

’’ Vi har ar­bej­det for no­get i fi­re år, og så vil­le det va­e­re ae­r­ger­ligt, hvis man gi­ver et hånd­tryk til den for­ker­te, som må­ske har de for­ker­te bak­te­ri­er Mor­ten Jør­gen­sen, der ik­ke vil gi­ve hånd til BTs jour­na­list

»Det har vi og­så gjort til de sid­ste par OL. Nog­le vil kal­de det hyste­risk, vi vil ba­re kal­de det at va­e­re pro­fes­sio­nel­le,« si­ger han og blåstemp­ler i øv­rig van­det på det olym­pi­ske rosta­dion. Det er i langt hø­je­re grad den hø­je bøl­ge­gang end uren­he­der­ne, der ud­gør en ud­for­dring.

Tra­e­nings­lejr gav op­ti­mis­me

Med for­holds­reg­ler­ne ta­get og skyklap­per­ne på er de fi­re sta­er­ke dren­ge indstil­let på et nyt høj­de­punkt i bå­den. Med Ja­cob Sø­gaard som de­butant er det før­ste gang, at kvar­tet­ten sa­et­ter sig i letva egts­fi­re­ren til et OL, men bag sig har de en ra­ek­ke re­sul­ta­ter, som va­ek­ker op­ti­mis­men. Deri­blandt VM-guld i 2013 og 2014. Og så kom­mer dren­ge­ne li­ge fra en suc­ces­fuld tra­e­nings­lejr i Østrig, hvor tiderne var go­de. Rig­tig go­de.

»Chan­cen for gul­det blev no­get stør­re på tra­e­nings­lej­ren,« si­ger Mor­ten Jør­gen­sen, som i 2008 vandt OL-guld i Bei­jing med blandt an­dre Eskild Eb­be­sen, som nå­e­de fem olym­pi­ske le­ge med tre guld og to bron­ze, in­den han gav sta­fet­ten vi­de­re. I Rio vil han dog ik­ke bli­ve sav­net.

»Vi har nu ro­et i fi­re år uden ham. Og vi har slå­et hans ver­dens­re­kord,« ly­der det fra dren­ge­ne. Nu går de selv ef­ter gul­det. De er trods alt ’Guld­fi­re­ren.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.