HVEM ER HVEM?

BT - - OL I RIO -

Hvem kom­mer med de stør­ste ud­brud? Hvem be­va­rer det køli­ge over­blik? Og hvem sør­ger for de stør­ste grin? BT spurg­te Guld­fi­re­ren.

Hvem er den mest tem­pe­ra­ments­ful­de af jer?

(Al­le pe­ger om­gå­en­de på Mor­ten Jør­gen­sen).

»Arh, det kan godt va­e­re,« ly­der det an­er­ken­den­de fra den ud­pe­ge­de.

»Det er i hvert fald ham, der ud­tryk­ker det mest. Vi an­dre når som re­gel at ta­el­le til tre, in­den vi si­ger no­get. Mor­ten når ik­ke så langt,« ud­dy­ber Ja­cob Bar­søe, in­den den foru­ret­te­de igen gri­ber ind.

»Men jeg er hel­ler ik­ke bleg for at si­ge und­skyld, hvis jeg la­ver en fejl!« Hvem er den mest ro­li­ge?

»Den ha­en­ger nok på en af de to,« ly­der det fra Mor­ten Jør­gen­sen med pe­ge­fin­ge­ren mod Ja­cob Sø­gaard og Kas­per Jør­gen­sen. Jeg vil nok si­ge Kas­per.«

Kas­per Jør­gen­sen: »Jaa, hvis vi nu skal sa­et­te et pra­e­di­kat på, så er det nok rig­tigt.«

»Vi har byt­tet lidt om på plad­ser­ne i bå­den i for­hold til de sid­ste man­ge år, og Kas­per er tit den, der har det køli­ge over­blik. Kas­per bli­ver ik­ke stres­set. Bå­de på land og i bå­den. Tin­ge­ne bli­ver ik­ke for­ha­stet,« ly­der for­kla­rin­gen. Hvem er den dår­lig­ste ta­ber?

»Den ha­en­ger nok på os al­le sam­men,« si­ger Ja­cob Sø­gaard, in­den Ja­cob Bar­søe bry­der ind:

»Ja, vi prø­ve­de nog­le spil ne­de i re­stau­ran­ten den før­ste af­ten. Blandt an­det ’Hint’, hvor man skal stå og mi­me. Lidt li­ge­som ga­et og gri­mas­ser. Vi har ik­ke spil­let si­den. Det var håb­løst!« Hvem har den sor­te­ste hu­mor?

»Det er vo­res tra­e­ner!,« ly­der det no­gen­lun­de sam­stem­migt.

»Ja, det er Bent Frans­son, sten­sik­kert! Han er vo­res fem­te­mand, så den får han. Han kan et hav af plat­te vit­tig­he­der, som kø­rer i ring. De kom­mer igen hvert an­det år. De er så plat­te, at man ik­ke kan la­de va­e­re at gri­ne.«

Guld­fi­re­ren, Ja­cob Bar­søe, Kas­per Jør­gen­sen, Ja­cob Sø­gaard og Mor­ten Jør­gen­sen, er én af Dan­marks stør­ste guld­me­dal­je­håb. Sva­ret får vi 11. au­gust, hvor der for­hå­bent­lig er dansk del­ta­gel­se.

FO­TO: JENS NØRGAARD LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.