Sta­erk Fuglsang tog sølv i drama

Jakob Fuglsang spur­te­de med om OL-gul­det, men måt­te se sig slå­et af Greg Van Aver­ma­et

BT - - OL I RIO - FØR­STE MEDALJE mitch/ritzau/

Cy­kel­ryt­te­ren Jakob Fuglsang sik­re­de Dan­mark en flot åb­ning på OL i Rio, da han i af­tes vandt sølv i her­rer­nes linje­løb. I en spurt blev han slå­et af Greg Van Aver­ma­et fra Bel­gi­en.

Det var punk­tum på et højdra­ma­tisk løb, hvor styrt hos ita­li­en­ske Vin­cen­zo Ni­ba­li og Ser­gio He­nao fra Co­lom­bia i slut­fa­sen gjor­de, at Fuglsang for al­vor kom med i me­dal­je­kam­pen.

Pol­ske Ra­fal Ma­j­ka for­søg­te at kø­re gul­det ale­ne hjem på de sid­ste ki­lo­me­ter, men blev hen­tet af Fuglsang og Greg Van Aver­ma­et. I den fa­se, hvor for­føl­ger­ne kør­te po­lak­ken op, var isa­er Jakob Fuglsang en sta­erk driv­kraft.

Ma­j­ka fik dog bron­ze fem se­kun­der ef­ter Fuglsang og bel­gi­e­ren, som alt­så var bedst ef­ter me­re end seks ti­mers cy­kel­løb.

Tre hår­de stig­nin­ger i lø­bets sid­ste tred­je­del sør­ge­de for, at kun de al­ler sta­er­ke­ste kun­ne sid­de med til sidst.

Ef­ter 241 kra­e­ven­de og ku­pe­re­de ki­lo­me­ter så det ud til, at Ma­j­ka, Ni­ba­li og He­nao skul­le for­de­le me­dal­jer­ne mel­lem sig.

Men det blev for al­vor dra­ma­tisk med om­kring 10 ki­lo­me­ter igen, hvor Ni­ba­li og He­nao li­ge plud­se­lig lå i as­fal­ten på en sva­er ned­kør­sel. Ma­j­ka nå­e­de ak­ku­rat at und­gå styr­tet og for­søg­te at kø­re ale­ne i mål.

En af de sta­er­ke­ste Fuglsang var en af de sta­er­ke­ste til sidst, og han for­søg­te at kø­re ale­ne op til Ma­j­ka på Co­pa­ca­ba­na, hvor mål­stre­gen var. Men Van Aver­ma­et gik med. Re­sten af for­føl­ger­ne, som jag­te­de me­dal­jer, kun­ne ik­ke føl­ge med.

I spur­ten var der ik­ke så me­get at stil­le op for Fuglsang. Da først Van Aver­ma­et åb­ne­de sin spurt, kun­ne dan­ske­ren ik­ke sva­re igen.

Dan­ske­ren var dog ik­ke bit­ter ef­ter af­gø­rel­sen, selv om gul­det var så ta­et på.

Gla­e­den stor over sølv »Li­ge her og nu er gla­e­den over søl­vet stør­re end det tab­te guld,« sag­de Ja­cob Fuglsang ef­ter den dra­ma­ti­ske af­slut­ning, der sik­re­de Dan­mark den før­ste OL-medalje.

»Jeg hav­de go­de ben i dag, og det skul­le der og­så til. Det var en hård om­gang. Men jeg er ski­deg­lad. Jeg føl­te, at det gik su­per­godt for mig,« sag­de Fuglsang, der og­så hav­de ros til si­ne to hold­kam­me­ra­ter, Chri­stop­her Juul-Jen­sen og Chris An­ker Sø­ren­sen.

»Dren­ge­ne kør­te godt for mig, så la­en­ge de kun­ne kø­re med. Spe­ci­elt Chri­stop­her gjor­de et kaempe ar­bej­de for mig ude på om­gan­ge­ne. Og Chris det sam­me for­in­den,« sag­de en glad dansk me­dal­je­vin­der.

For 20 år si­den vandt Rolf Sø­ren­sen li­ge­le­des OL-sølv i sam­me di­sci­plin ved le­ge­ne i At­lan­ta, USA.

Bel­gi­e­ren Greg Van Aver­ma­et jub­ler over gul­det i spur­ten med dan­ske Jakob Fuglsang (th.), der dog bag­ef­ter var jub­len­de glad for sølv. FO­TO: REUTERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.