Den re­ne lyk­ke - og den søn­der­knu­ste OL-drøm

BT - - OL I RIO -

SOM NAT OG DAG Der er to yder­po­ler af hu­mør på det dan­ske hånd­bold­lands­hold i Rio. Mens Kas­per Søn­der­gaards hu­mør skal fin­des godt ne­de un­der OL-by­ens kunst­gra­es, sva­e­ver René Toft Han­sen godt op­pe ved de øver­ste eta­ger blandt OL-by­ens so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri­in­spi­re­re­de at­let­lej­lig­he­der. Den ene har nem­lig li­ge få­et at vi­de, at hans OL er i fa­re for slet ik­ke at kom­me i gang, al­le­re­de in­den den før­ste kamp mod Ar­gen­ti­na i dag, mens den an­den har slå­et samt­li­ge prog­no­ser og nu ser frem til sin før­ste be­ty­den­de hånd­bold­kamp i et halvt år. Og lad os ba­re be­gyn­de med det su­re.

Kas­per Søn­der­gaard har haft tre hår­de da­ge, si­den hans for­stra­ek­ning i la­eg­gen sprang op. Han bli­ver ik­ke kamp­dyg­tig li­ge fo­re­lø­big, for en MR-scan­ning vi­ste, at det nu er en fi­ber­spra­eng­ning.

»Hu­mø­ret er bed­re, men det har va­e­ret rig­tig skidt, vil jeg si­ge. Nu er det ble­vet bed­re, for­di jeg hå­ber på, at jeg kan kom­me ind i tur­ne­rin­gen. Jeg er selv­føl­ge­lig trist over, at jeg ik­ke kan va­e­re med fra star­ten. Det pi­ner mig ret me­get, men jeg må jo hå­be, at det ar­ter sig, så jeg kan kom­me med se­ne­re,« si­ger Kas­per Søn­der­gaard.

Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son hav­de først sendt bud ef­ter Las­se An­der­s­son som er­stat­ning, men han bli­ver ik­ke skif­tet ind i trup­pen al­li­ge­vel på grund af nye reg­ler i IOC. Og den hur­lum­hej hja­el­per ik­ke på Søn­der­gaards hu­mør.

»Det er hel­ler ik­ke sjovt. Jeg er jo kil­den til uro, og det vil jeg nø­digt va­e­re. Så kom­mer der lidt uro i trup­pen. Nu er der styr på reg­ler­ne, og nu bli­ver jeg in­de. Så vi snak­ker ik­ke så me­get me­re om det, for folk kø­rer på i for­hold til kam­pen. Mig gør det ik­ke no­get at ta­le om det, for jeg skal ik­ke spil­le,« si­ger han. Sinds­sygt glad René Toft Han­sen har det an­der­le­des fedt. I de­cem­ber blev han al­vor­ligt kna­eska­det med ud­sigt til en ska­des­pe­ri­o­de på ot­te-ni må­ne­der og der­med et far­vel til OL-drøm­men. Nu sid­der han på en skam­mel un­der en pa­ra­sol i OL-by­en og ven­ter på at ta­ck­le sin før­ste mod­stan­der – en ar­gen­tinsk én af slagsen.

»Jeg er sinds­sygt glad for at va­e­re her. Det har va­e­ret hårdt, rig­tig hårdt. OL har ha­engt som en gu­lerod. Hav­de den ik­ke va­e­ret der, var det nok gå­et lidt lang­som­me­re med at bli­ve klar. Så hav­de jeg ta­get den lidt me­re med ro og lyt­tet på, hvad la­e­ger­ne sag­de med, at det ca. ta­ger ni må­ne­der,« si­ger René Toft Han­sen. Skal nå det den­ne gang »Det er en fan­ta­stisk fø­lel­se at sid­de her. Ba­re det at gå ind til åb­nings­ce­re­mo­ni­en og ma­er­ke, at nu er vi der. Nu be­gyn­der det. Det er sva­ert at for­stå, og jeg gla­e­der mig utro­ligt me­get til at kom­me i gang.«

Ki­el-stre­gen har ik­ke spil­let en kamp af be­tyd­ning si­den de­cem­ber, og i dag skal han så ind og hol­de styr på den dan­ske de­fen­siv i en OL­tur­ne­ring, der de se­ne­ste to gan­ge har budt på skuf­fel­ser med far­vel i kvart­fi­na­len.

»Jeg sy­nes ik­ke, at det sid­der i hol­det. Der har va­e­ret man­ge ud­skift­nin­ger i for­hold til sid­ste slut­run­de. Der er ret man­ge nye med. Vi er ek­stra sult­ne på, at vi nu rig­tig ger­ne vil i den se­mi­fi­na­le. Det er må­let. Så må vi se, om det ra­ek­ker. Vi er fast be­slut­te­de på, at vi skal nå det den­ne gang, for nu har kvart­fi­na­len va­e­ret en­de­sta­tio­nen de sid­ste par gan­ge. Nu vil vi ger­ne det skridt vi­de­re,« si­ger René Toft Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.