’Nu er der ik­ke råd til fle­re fejl. Den island­ske hånd­bold­pro­fes­sor skal – alt­så SKAL – vi­se i Rio, at han har ryk­ket dan­sker­ne i den rig­ti­ge retning’

BT - - OL I RIO -

NDELIG GÅR DET løs. Godt en må­neds tra­e­nings­lejr og til­løb er over­stå­et, og nu skal vi se, hvad de dan­ske hånd­bold­her­rer kan, når de i dag ta­ger hul på OL. Jeg gla­e­der mig per­son­ligt til at få svar om­kring det dan­ske ni­veau. For jeg er fak­tisk en smu­le i tvivl om, hvad vi egent­lig kan for­ven­te af os i den­ne tur­ne­ring fra Gud­mun­dur Gud­munds­sons trop­per. Og jeg kan kon­sta­te­re, at jeg langt­fra er den ene­ste, der sid­der med en slø­ret krystal­kug­le, når det ga­el­der det dan­ske OL-af­tryk. Jeg har talt med en lang ra­ek­ke kil­der; her­re­spil­le­re, da­me­spil­le­re, her­re­tra­e­ne­re, da­me­tra­e­ne­re, klub­di­rek­tø­rer, eks­per­ter – og hvad vi nu el­lers har i Hånd­bold­dan­mark. Stør­ste­delen er på om­gangs­høj­de med mig, når det ga­el­der usik­ker­he­den, og det er va­erd at ha­ef­te sig ved, for det er ik­ke nor­malt, når det ga­el­der her­re­lands­hol­det. Det har i de sid­ste man­ge år va­e­ret for­bun­det med en uku­e­lig op­ti­mis­me, en me­dal­je­for­vent­ning og et håb om guld. MEN TROEN VAKLER alt­så en lil­le smu­le me­re op til det­te OL, hvor for­håb­nin­ger­ne som al­tid knyt­ter sig i sa­er­lig grad til Nik­las Lan­din og Mik­kel Han­sen – mens der vil bli­ve holdt skar­pt øje med, hvad Gud­munds­son fo­re­ta­ger sig på tra­e­ner­ba­en­ken.

Jeg skrev en kom­men­tar op til OL-kval’en i april med over­skrif­ten: ’Kan du ma­er­ke pres­set, Gud­munds­son?’. Det pres er der ik­ke så­dan for al­vor rok­ket ved før OL. For land­stra­e­ne­ren mang­ler sta­dig at le­ve­re et re­sul­tat, der mat­cher for­vent­nin­ger­ne. Men nu er der ik­ke råd til fle­re fejl. Den island­ske hånd­bold­pro­fes­sor skal – alt­så SKAL – vi­se i Rio, at han har ryk­ket dan­sker­ne i den rig­ti­ge retning.

Vi er nødt til at se ud­vik­ling, sta­bi­li­tet og spil­le­re, der ind­frir de­res po­ten­ti­a­le, hvis vi skal tro på, at pro­jek­tet med Gud­mun­dur Gud­munds­son som land­stra­e­ner er lang­tids­hold­bart. Og at det ik­ke ba­re er et spørgs­mål om at ven­te, til hans kon­trakt ud­lø­ber na­e­ste som­mer. En kon­trakt, som land­stra­e­ne­ren og DHF i øv­rigt sa­et­ter sig ned for at dis­ku­te­re, når OL er af­slut­tet. DER­FOR SKAL GUD­MUNDS­SON le­ve­re et godt re­sul­tat i Rio, hvis han ger­ne vil op­ti­me­re si­ne chan­cer for at fort­sa­et­te i job­bet. Kik­ser Dan­mark for tred­je gang i tra­ek me­dal­je­kam­pe­ne, skal der et me­re end al­min­de­ligt godt spin om ’pro­ces’ til for at over­be­vi­se folk om, at der er go­de frem­tids­per­spek­ti­ver i det dansk-island­ske ae­g­te­skab.

Det­te er på in­gen må­de skre­vet for at sli­be kni­ven på for­hånd. For hvis Dan­mark ram­mer top­ni­veau­et, er kva­li­te­ten ri­ge­lig til at vin­de me­dal­jer. Så­dan har det ba­re og­så va­e­ret før de to se­ne­ste slut­run­der, men det er som be­kendt kik­set bå­de til VM i 2015 og ved EM tid­li­ge­re i år. Der­for er OL en ek­stremt vig­tig ek­sa­men for Gud­munds­son.

Jeg kun­ne fri­stes til at si­ge, at den er alt­af­gø­ren­de for, om DHF si­ger ’be­stå­et’ el­ler ’ik­ke be­stå­et’, når hånd­bold­for­bun­det skal vur­de­re en even­tu­el kon­trakt­for­la­en­gel­se ef­ter OL, men det ved na­tur­lig­vis kun sport­s­chef Ul­rik Wil­bek.

Kig­ger vi på den mod­stand, der ven­ter Dan­mark og Gud­munds­son til OL, vil land­stra­e­ne­ren helt sik­kert si­ge, at det bli­ver ’en me­get, me­get sva­er mod­stan­der’ før samt­li­ge fem kam­pe. Og så ven­der vi li­ge kortva­rigt tilbage til før­om­tal­te Ul­rik Wil­bek. For jeg sav­ner nog­le gan­ge den me­re selvsik­re re­to­rik, der var un­der ne­top Wil­bek.

Der var det me­re no­get med, at ’Tu­nesi­en er alt­så ik­ke så dår­li­ge, som folk går og tror, men ja, det er selv­føl­ge­lig en kamp, vi skal vin­de uden at kom­me i pro­ble­mer’.

Den selvsik­ker­hed smit­te­de af på spil­ler­ne. Man kan stil­le spørgs­måls­tegn ved, om den og­så gav bag­slag et par gan­ge – med OLkvart­fi­na­len mod Sve­ri­ge i 2012 og VM-fi­na­len mod Spa­ni­en i 2013 som lav­punk­ter­ne – men jeg er over­be­vist om, at den i det sto­re he­le gjor­de spil­ler­ne godt. JEG ER KNAP så over­be­vist om, at Gud­munds­sons evin­de­li­ge, na­er­mest over­drev­ne respekt for mod­stan­der­ne gi­ver spil­ler­ne et løft. Tva­er­ti­mod kan jeg godt ha­ve en mi­stan­ke om, at det ska­ber usik­ker­hed. For hvis nu tra­e­ne­ren er så be­kym­ret for, om mod­stan­de­ren kan be­sej­res, hvor­for skul­le spil­ler­ne så selv hvi­le i, at de­res ni­veau er godt nok – en så­dan tan­ke­gang vil­le va­e­re ret lo­gisk, sy­nes jeg.

Nå, det var en tur ned ad en an­den sti. Tilbage til for­ud­sa­et­nin­ger­ne i Rio.

I for­hold til det spil­le­ma­es­si­ge kom­mer vi ik­ke udenom, at der er nog­le spørgs­mål.

Hvad be­ty­der det for lands­hol­det, at de må und­va­e­re Kas­per Søn­der­gaard fra star­ten af tur­ne­rin­gen – og bli­ver høj­re­ba­ck­en over­ho­ve­det fit nok til at kun­ne gø­re en for­skel se­ne­re i for­lø­bet?

Er René Toft Han­sen, der på miraku­løs vis blev sin al­vor­li­ge kna­eska­de kvit in­den OL, al­le­re­de nu kom­met i en for­fat­ning, hvor han kan di­ri­ge­re det dan­ske for­svar på et til­stra­ek­ke­ligt højt ni­veau?

Bli­ver fra­va­e­ret af An­ders Eg­gert på ven­stre fløj pro­ble­ma­tisk, el­ler er Cas­per U. Mor­ten­sen mo­den nok til at kla­re den op­ga­ve ale­ne? Og vil an­dre spil­le­re end Mik­kel Han­sen kun­ne by­de ind med of­fen­siv pon­dus, så det dan­ske an­grebs­spil ik­ke bli­ver for for­ud­si­ge­ligt? JEG SER FREM til at få en ra­ek­ke svar i lø­bet af det ind­le­den­de grup­pe­spil, men uan­set hvor­dan vi ven­der og dre­jer tin­ge­ne, må Ar­gen­ti­na, der er da­gens mod­stan­der, ik­ke smi­de Co­pa­ca­ba­na-sand i den dan­ske ma­ski­ne. Det kom­mer de da hel­ler ik­ke til. Sy­da­me­ri­ka­ner­ne er ik­ke dyg­ti­ge nok, og ef­ter det pin­li­ge dan­ske po­int­tab mod ne­top Ar­gen­ti­na ved VM for halvan­det år si­den, kan spil­ler­ne ik­ke én gang til un­der­vur­de­re na­tio­nen, som har grup­pens dår­lig­ste mand­skab. Der­for skal Dan­mark gi­ve sig selv en god og over­be­vi­sen­de OL-start.

Og så bli­ver vi el­lers grad­vist klo­ge­re, som mod­stan­der­nes kva­li­tet sti­ger i de kom­men­de kam­pe for at kul­mi­ne­re i det, der kan bli­ve en grup­pe­fi­na­le mod guld­fa­vo­rit­ter­ne Frank­rig.

Men vi kan på in­gen må­de ta­ge for gi­vet, at det nu og­så re­elt en­der med en dyst om før­ste­plad­sen mod Ni­ko­la Ka­ra­batic & co.

Der­til er der li­ge nu for stor usik­ker­hed om Dan­marks ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.