OB fort­sat uden sejr

BT - - OL I RIO - Op­stil­ling: 4-4-2 Snit 5,5

UD­SKIFT­NIN­GER: An­ders K. Ja­cob­sen (4) for Tho­mas Mik­kel­sen (46.), Mat­hi­as Thra­ne for Jo­ao Pe­reira (73.), Mat­hi­as Gre­ve for Ras­mus Jöns­son (78.) ADVARSLER: Ken­neth Emil Pe­ter­sen (59.), An­ders K. Ja­cob­sen (90+1.) IK­KE GODT NOK Ti­den var til det, men hver­ken OB el­ler Vi­borg for­må­e­de at gø­re no­get ved de­res til­sy­ne­la­den­de dy­be kom­plek­ser. OB ser ik­ke ud til at ha­ve fun­det be­ne­ne ef­ter sal­get af Ras­mus Falk, og Vi­borg kan ba­re ik­ke vin­de over OB. Der var lagt op til en god kamp mel­lem to hold, der lå á po­int ef­ter de før­ste tre run­der af Su­per­liga­en. Va­er­ter­ne OB med tre uaf­gjor­te og ga­ester­ne Vi­borg med en en­kelt sejr over bund­prop­pen Es­b­jerg tra­eng­te beg­ge til den sejr, der vil­le vi­se, at de har den for­nød­ne kva­li­tet.

Men puha, hvor var der langt mel­lem som­mer­snap­se­ne i Oden­se i af­tes.

OB lag­de ud som det bedst do­mi­ne­ren­de hold, men spil­let hav­de ik­ke kant, og chan­cer­ne lod ven­te på sig. Hol­det sav­ner helt ty­de­ligt den vild­skab, Ras­mus Falk stod for, og som den va­ev­re of­fen­siv­spil­ler nu hen­ryk­ker FCK-fan­se­ne med i Par­ken. Pro­ble­mer med OB Vi skal fin­de 2007-ka­len­de­ren frem for at fin­de den se­ne­ste Vi­borg-sejr, når mod­stan­de­ren har hed­det OB. Da Jo­nas Bor­ring var ung OB-kant, og St­ef­fen Hø­jer ban­ke­de mål ind for de grøn­ne fra Vi­borg.

Men Vi­borgs pro­ble­mer med OB så ud til at fort­sa­et­te, da må­l­mand Pe­ter Fri­is Jen­sen i før­ste halv­leg kom svagt ud til et ind­la­eg, som OB ef­ter­føl­gen­de bur­de ha­ve sco­ret på. men det for­lø­sen­de mål ude­blev.

Beg­ge hold hav­de sva­ert ved at fin­de isa­er den of­fen­si­ve stra­te­gi, og kun Vi­borgs kore­an­ske spids, JungBin Park, for­må­e­de at kre­e­re no­get på egen hånd. Fle­re gan­ge ud­for­dre­de han og vandt du­el­ler­ne mod OB-for­sva­rer­ne, der kom til at se lidt tun­ge ud.

Men 0-0-stil­lin­gen holdt alt­så til pau­se, hvor det vir­ke­de som om, at beg­ge hold fik man­dat til at sat­se me­re. OBs An­ders K. Ja­cob­sen og Vi­borgs Ser­ge Déblé kom på gra­es fra an­den halv­legs start, og sa­er­ligt ga­ester­nes ivo­ri­a­ner for­må­e­de at sa­et­te fut i spil­let.

Det var Déblé, der i en kon­tra fik sendt bol­den i støv­ler­ne på Oli­ver Ty­cho­sen, som spar­ke­de bol­den i net­tet, men der blev fejl­ag­tigt dømt of­f­si­de. Déb­le var dog ik­ke fa­er­dig, og lidt se­ne­re drib­le­de han sig flot ind i fel­tet og skød på kas­sen. OBs Ken­neth Emil Pe­ter­sen blo­ke­re­de skud­det med ar­men ta­et ind til krop­pen, men dom­mer An­ders Poul­sen fløjte­de for straf­fes­park. Endnu en ae­r­ger­lig ho­ved­rol­le for dom­mer­tea­met. Kam­pers kiks Umid­del­bart en gyl­den chan­ce for Vi­borg, men hol­det har en for­fa­er­de­lig straf­fe­sta­ti­stik, og den blev ik­ke for­bed­ret, da den el­lers ru­ti­ne­re­de Jo­nas Kam­per gik til plet­ten. Først mis­brug­te han, og si­den kun­ne han ik­ke sco­re på re­tur­bol­den. Jy­der­ne har nu bra­endt fem af de se­ne­ste syv straf­fes­park.

Der blev ik­ke sco­ret me­re, så kom­plek­ser­ne i OB og Vi­borg får lov at le­ve vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.