K-Mag er ik­ke doven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORMEL 1-SOMMERFERIEN ER i gang, men selv­om hans Re­nault RS16 hol­der stil­le i team-ho­ved­kvar­te­ret i En­sto­ne, er der sta­dig fuld fart på ryg­ter­ne om Ke­vin Magnus­sens frem­tid. Der er mas­ser af me­re el­ler min­dre fan­ta­si­ful­de hi­sto­ri­er, og isa­er to vink­ler har un­dret mig de se­ne­ste da­ge.

FOR DET FØR­STE har der i uden­land­sk pres­se va­e­ret an­tyd­nin­ger om, at Magnus­sen ta­ger for af­slap­pet på sit job – at der skul­le va­e­re folk i Re­nault-tea­met, der an­ser ham (og og­så Jo­ly­on Pal­mer) for at va­e­re små­d­ov­ne. I en tid, hvor rig­tig man­ge kø­re­re ban­ker på Re­naults dør for at snak­ke 2017-kon­trakt, kan ryg­ter­ne bli­ve en bom­be un­der Magnus­sens Formel 1-kar­ri­e­re.

Og det er sim­pelt hen no­get vrøvl. Jeg har fulgt Ke­vin Magnus­sen ta­et ved al­le hans løb og test for Re­nault, og jeg tror ik­ke, der er no­gen i fel­tet, der ar­bej­der hår­de­re end ham. Bag rat­tet, med in­ge­ni­ø­rer­ne, i PR­ar­bej­det, på fa­brik­ken i En­sto­ne – dan­ske­ren le­ve­rer overalt op­ti­malt. Og må­ske endnu vig­ti­ge­re: I en sva­er sa­e­son i den ba­ger­ste halv­del af fel­tet for­mår han at hol­de mo­ti­va­tio­nen i top – bå­de hos sig selv og me­ka­ni­ker­ne. Jeg har skre­vet det før, men med så ond­s­in­de­de ryg­ter i cir­ku­la­tion, kan det åben­bart ik­ke gen­ta­ges for of­te: Ke­vin Magnus­sen får na­e­sten al­tid det op­ti­ma­le ud af den ik­ke spe­ci­elt kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge Re­nault RS16 – der er in­gen an­dre i fel­tet, der vil­le gi­ve sig så mak­si­malt for en 14.-plads, som han gør.

Må­ske er det hans frem­tra­e­den, der er ble­vet mis­for­stå­et. K-Mag ver­sion 1.0 fra McLa­ren­ti­den var be­ty­de­ligt me­re sam­men­bidt, og hvis man ik­ke ken­der Magnus­sen-fa­mi­li­en, kan den­ne stil må­ske op­fat­tes som me­re ’se­ri­øs’. Men som gam­mel­far Jan si­ger: ’Det må jo godt va­e­re sjovt at gå på ar­bej­de.’

K-Mag ver­sion 2.0 fra 2016 behøver ik­ke va­e­re sam­men­bidt og in­de­luk­ket for at le­ve­re. Man kan sag­tens va­e­re se­ri­øs og sam­ti­digt sy­nes, det er ver­dens fe­de­ste job at va­e­re Formel 1-kø­rer. Ke­vin Magnus­sen er ik­ke en Lewis Ha­milt­on-ty­pe, hvor sur­hed og in­de­luk­ket­hed i vis­se kred­se for­veks­les med se­ri­ø­si­tet. Men det go­de hu­mør gør ik­ke Ke­vin Magnus­sen til en min­dre ef­fek­tiv Formel 1-kø­rer. Ba­re til me­re be­ha­ge­ligt sel­skab uden for co­ck­pit­tet.

OG SÅ TIL den an­den vin­kel på K-Mags 2017-sa­e­son, der un­drer mig.

I den­ne sa­e­son er Ke­vin Magnus­sen i gang med at gø­re sig fri af et tru­en­de ima­ge som ’be­ta­lings­kø­rer’. Jeg er ik­ke i tvivl om, at Re­nault hy­re­de ham på grund af hans ta­lent, og han var det i sa­er­klas­se op­lag­te valg, da man i ja­nu­ar af­brød sam­ar­bej­det med Pa­stor Mal­do­na­do og med kort var­sel mang­le­de en kø­rer. Selv­føl­ge­lig var de mil­li­o­ner Best­sel­ler/ Ja­ck&Jo­nes put­te­de i Re­nault­kas­sen vel­kom­ne, men de var ik­ke af­gø­ren­de.

Nu skal for­hand­lin­ger­ne om­kring 2017 så i gang, og her bur­de Ke­vin Magnus­sens na­tur­li­ge ud­gangs­punkt va­e­re en løn­for­hø­jel­se. Han har lam­me­ta­e­vet sin team­kam­me­rat, og den slags er al­tid et godt ud­gangs­punkt for en ny Formel 1-kon­trakt. I al­le til­fa­el­de bur­de før­ste halv­del af 2016-sa­e­so­nen va­e­re nok til at tra­ek­ke ham langt va­ek fra pra­e­di­ka­tet ’be­ta­lings­kø­rer.’ Men kil­der har over for BT an­ty­det, at Best­sel­ler i al­le til­fa­el­de vil fort­sa­et­te støt­ten 2017.

SOM I EN­HVER for­hand­lings­si­tu­a­tion skal man hol­de kor­te­ne ta­et til krop­pen, og på nu­va­e­ren­de tids­punkt kan an­tyd­nin­ger af, at Best­sel­ler er klar med nye mil­li­o­ner til Ke­vin Magnus­sens team, kun sva­ek­ke ham. Jeg har enorm respekt for det ar­bej­de, Best­sel­ler har gjort for Ke­vin Magnus­sen, men mel­din­gen om, at der er nye bud­get­ter klar til 2017, kom­mer på et for­kert tids­punkt. Hi­sto­ri­en om Best­sel­lers fort­sat­te støt­te er al­le­re­de gå­et ver­dens rundt, så nu er Re­nault-le­del­sen klar over, at der er pen­ge at hen­te. I ver­dens dy­re­ste sport gi­ver det dem plud­se­lig et par ek­stra go­de kort i po­ker­spil­let om Ke­vin Magnus­sens 2017-sa­e­de.

FO­TO: GRAND PRIX PHOTO

Der er godt gang i ryg­ter­ne om Ke­vin Magnus­sen i den­ne tid.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.