Gear op til per­fekt stu­die start

Com­pu­te­ren er dit vig­tig­ste va­er­k­tøj på stu­di­et. Men hvert stu­die stil­ler si­ne krav, så vi har til den­ne stor­test gi­vet pc-pro­du­cen­ter­ne frie ha­en­der til at le­ve­re det bed­ste bud på en ba­er­bar stu­die-pc

BT - - NYHEDER - Pe­ter Hyl­da­hl | Da­ta­tid/Te­chli­fe plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

Står du for­an at skul­le be­gyn­de i sko­len, gym­na­si­et el­ler et an­det stu­di­um, så skal du gea­re op med det vig­tig­ste vå­ben i din ta­ske: En ba­er­bar com­pu­ter.

Det skal va­e­re en pc med til­pas man­ge kra­ef­ter til at ho­no­re­re kra­ve­ne på det ak­tu­el­le stu­di­um, men den skal ik­ke va­e­re alt for dyr, for stu­die-bud­get­tet er sja­el­dent bug­nen­de. Det er ud­gangs­punk­tet for den­ne stor­test – som og­så er in­ter­es­sant for al­le os an­dre, som til sta­dig­hed er på ud­kig ef­ter det op­ti­ma­le ska­e­rings­punkt mel­lem ydel­se og pris.

Til stor­te­sten har vi bedt pcpro­du­cen­ter stil­le med et pro­dukt, som de op­fat­ter som sa­er­lig eg­net i stu­di­e­sam­men­ha­eng. Pris­ma­es­sigt måt­te den ik­ke va­e­re high end.

Bå­de mi­ni og mon­ster

I den ene en­de af ska­la­en har vi få­et et 17”-mon­ster med sta­er­kt ga­m­ing­po­ten­ti­a­le, i den an­den en­de en Chro­me­book med blot 11,6”-ska­erm!

Men der er ra­e­son i ud­val­get, da de to ma­ski­ner hen­ven­der sig til for­skel­li­ge må­l­grup­per. Skal du blot skri­ve og kun­ne kom­me hur­tigt på net­tet, er den lil­le, let­te Chro­me­book en fin løs­ning. Har du en ud­dan­nel­se, som kra­e­ver man­ge vin­du­er åb­ne sam­ti­dig, gi­ver en 17”-ska­erm rig­tig god me­ning.

Et vig­tigt aspekt for man­ge – men ik­ke for al­le – er, hvor nemt du kan sla­e­be din com­pu­ter med.

Hvis du cyk­ler el­ler går me­get med en com­pu­ter i ta­sken, skal den selv­føl­ge­lig va­e­re let og lil­le. Pris­ma­es­sigt går te­sten fra 2.500 kro­ner og op til godt 6.000 kro­ner.

Det er et stort spring, men fa­el­les for ma­ski­ner­ne er, at de har over­ra­sken­de man­ge kra­ef­ter. Power er li­ge nu tren­den i den la­ve en­de af pris­ska­la­en.

De fle­ste spil kan kø­re på al­le ma­ski­ner­ne, og Net­flix og an­dre mul­ti­me­die-op­le­vel­ser er i dag in­gen ud­for­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.