Leno­vo Yo­ga 500-15

BT - - NYHEDER -

VINDER PÅ SIN ALSIDIGHED God per­for­man­ce og høj an­ven­de­lig­hed gi­ver Leno­vo sej­ren.

Yo­ga 500-15 lø­ber med sej­ren i den­ne test, selv­om det er med nog­le for­be­hold. For med en va­egt på li­ge om­kring de 2 ki­lo og en 15,6”-ska­erm er den li­ge på gra­en­sen. Men pc’ens alsidighed og ge­ne­rel­le per­for­man­ce gør, at det al­li­ge­vel er den, vi pe­ger på.

Du kan vip­pe ska­er­men rundt og vi­se en pra­e­sen­ta­tion af en stu­di­e­op­ga­ve. Kon­cep­tet gør og­så Yo­ga-mo­del­len fin til un­der­hold­ning, for ek­sem­pel tv- el­ler film­kig­ning. El­ler du kan ven­de ska­er­men helt rundt og bru­ge den tryk­føl­som­me ska­erm på tab­let-ma­ner.

Brugt på ’nor­mal’ vis som ba­er­bar pc vil du ny­de det go­de ta­sta­tur, der gi­ver den helt rig­ti­ge for­nem­mel­se i fin­ger­spid­ser­ne. Det er i øv­rigt sam­me fi­ne ty­pe, som Leno­vo bru­ger til sin pro­fes­sio­nel­le ba­er­ba­re. Ska­er­men har ik­ke, enorm op­løs­ning, men den go­de stør­rel­se be­ty­der, at du sag­tens kan ha­ve fle­re vin­du­er åb­ne på sam­me tid. Sam­ti­dig står ska­er­men skar­pt og kon­tra­strigt, og det gør, at den er rar for øj­ne­ne i la­en­ge­re tid.

Kvik – men ik­ke en sprin­ter

Per­for­man­ce­ma­es­sigt og i vo­res må­lin­ger lig­ger Leno­vo’en fint uden at va­e­re en hur­tig­lø­ber. Men til man­ge op­ga­ver op­le­ves den som ret kvik. Det skyl­des utvivl­s­omt, at den valg­te kom­bi­na­tion af kom­po­nen­ter ar­bej­der godt sam­men. For ek­sem­pel er ma­ski­nen hur­tig til at åb­ne og luk­ke pro­gram­mer. Leno­vos in­ge­ni­ø­rer har vir­ke­lig styr på, hvor­dan man sam­men­sa­et­ter og fin­pud­ser tek­ni­ske løs­nin­ger, der hver for sig ik­ke er de dy­re­ste og for­nem­ste. I det he­le ta­get er den­ne pc ek­stremt godt byg­get. Den fø­les me­get vrid­nings­sta­bil, og de so­li­de ha­engs­ler skal nok hol­de til, at du vip­per ska­er­men rundt tu­sind­vis af gan­ge. Det er så­dan­ne høj­de­punk­ter, kom­bi­ne­ret med det go­de ta­sta­tur, den fi­ne ska­erm og en stor tou­ch­pad, som gør, at vi pe­ger på Leno­vo som te­stens vinder – trods de lidt sto­re di­men­sio­ner og en bat­te­ri­tid, der er god­kendt, men godt kun­ne va­e­re bed­re.

TESTVINDER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.