HP Chro­me­book 11

BT - - NYHEDER -

VELLYKKET CHRO­ME­BOOK Goog­les Chro­me-sty­re­sy­stem er en spe­ci­a­li­tet, men bru­ges fit i den­ne HP-ba­er­bar.

Goog­les Chro­me OS er et no­get spe­ci­elt sty­re­sy­stem. Er du vant til Win­dows, vil du fin­de en mas­se be­gra­ens­nin­ger. Syste­met er byg­get til at va­e­re on­li­ne (men kan og­så bru­ges uden net­for­bin­del­se) og der­for er der me­get be­gra­en­set hard­disk-plads i com­pu­te­ren. Du hen­ter og bru­ger ap­pli­ka­tio­ner på net­tet, og det fun­ge­rer fak­tisk godt i prak­sis. Ne­top til ud­dan­nel­se kan en Chro­me­book gi­ve god me­ning (den ind­kø­bes of­te af sko­ler i klas­sesa­et, for­di den er sim­pel og min­dre ud­sat for ty­ve­ri). Du får en com­pu­ter, der er li­ge så hur­tigt op­pe at kø­re og på net­tet som en tab­let. Men mod­sat en tab­let får du funk­tio­ner som med en ae­g­te ba­er­bar og i den­ne HP og­så et fuldt ta­sta­tur i gan­ske god kva­li­tet. La­eg der­til en 11,6”-ska­erm, som står skar­pt og godt og end­da med full HDop­løs­ning.

Be­gra­en­set sty­re­sy­stem Men der er for­be­hold. Kra­e­ver din ud­dan­nel­se sa­er­li­ge pro­gram­mer, er Chro­me OS dømt ude på for­hånd. Er der til gen­ga­eld ta­le om stan­dardop­ga­ver, hvor du skal skri­ve, re­sear­che på net­tet og lig­nen­de, så får du en kvik og god ba­er­bar i den­ne HP. Men det kan ik­ke un­der­stre­ges nok, at Chro­me-sty­re­sy­ste­met har si­ne be­gra­ens­nin­ger, og vil du bru­ge den som tra­di­tio­nel ba­er­bar, vil du hur­tigt lø­be ind i for­hin­drin­ger.

Men kan du le­ve med be­gra­ens­nin­ger­ne, får du en ek­stremt bil­lig ba­er­bar, der er hur­tig til det, som den kan, og som er helt støjfri. Vi sav­ner egent­lig kun en tryk­føl­som ska­erm, der vil­le fun­ge­re godt med sty­re­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.